Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng

Tormod Skramstad er tiltalt etter naturmangfoldloven, da han ikke har villet vedta en bot på 15.000 kroner for at han skal ha «påført viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unødig skade eller lidelse». Skramstads medarbeider kjørte våronn på et areal han driver grasproduksjon på etter avtale med Forsvaret. Det er Forsvaret som forvalter det aktuelle arealet, som brukes som landingsområde for fallskjermhoppere. Av den grunn er det ønskelig at vegetasjonen holdes nede, og Forsvaret har derfor inngått avtale med Åmot-bonde Tormod Skramstad om å drive grasproduksjon på arealet. Under arbeidet med harving/såing i starten av juni tok nabo Tore Hauge kontakt, og mente at det ikke kunne kjøres våronn på det 800 dekar store arealet av hensyn til hekkende fugl.

nyhetssak i Østlendingen uttaler anmelder Tore Hauge at området tidligere var uberørt og godt egnet som hekkeområde for truede fuglearter, og at han mente at det ikke kunne være nødvendig å drive der akkurat mens fuglene hekker. Han mente derfor at våronna burde vente i 14 dager.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, sier det slik:

- Det er ikke uvanlig at det er fugl i kulturlandskapet, det være seg i kornåkrer eller der hvor det dyrkes gras. Hvis jordbruk skal stanses fordi en tror det kan være fugl på arealet, så vil det få svært store konsekvenser for mat- og fôrproduksjon. Denne tiltalen er både merkelig og oppsiktsvekkende, sier Aas-Eng.

Hekkeperioden for fugl kan vare en måned, og det kan mange år inntre i samme periode som våronna.

- Våronn med jordbearbeiding og såing må skje når det er lagelig. Vi har korte tidsvinduer å forholde oss til i Norge. Det sier seg sjøl at en ikke kan utsette våronn i uker fordi det er fugl i området, sier Aas-Eng.

Han nevner som eksempel at mye vipe lager reir i kornåkrene på Hedmarken, gjerne midt i våronna, hvert eneste år.

- Vi kan ikke stanse våronna av den grunn. Men bønder som får øye på reir fra traktoren kjører selvsagt ikke over dem. Reirene kan nennsomt løftes på, eller en kan kjøre rundt, sier han.

Aas-Eng stusser også på at Skramstad ensidig trekkes for retten når han har drevet arealet etter avtale med Forsvaret.

Skramstad sier for øvrig at han og hans medarbeider som kjørte våronna på arealet ikke så noen hekkende fugler på arealet.

Aktor i saken er Henning Klauseie. Det er ikke lenge siden en annen sak som Klauseie førte for retten vakte stor oppsikt. Klauseie tok ut tiltale mot en hageeier i Elverum fordi han hadde tatt ei skjære i ei rottefelle. Hageeieren ble domfelt (med lavere bot enn opprinnelig), men har nå anket saken til lagmannsretten.