Miljøvennlige spredemetoder for husdyrgjødsel har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk (og dermed også indirekte lystgassutslipp) og luktproblemer.

Stripespreder: legger gjødsla i striper på bakken, med 20-40 cm radavstand.

Nedfeller: plasserer gjødsla ned i bakken, ved hjelp av ulike metoder.

Andre spredemetoder er ikke tilskuddsberettiga for Oppland i 2018.Tiltaket gjelder både i voksende kultur (gras og delgjødsling i korn) og i åpenåker/stubb.

Krav for å søke tilskudd til nedlegging/nedfelling:

  • Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar.
  • Tilskuddet gjelder for spredning vår/vekstsesong og arealet skal høstes eller beites etter siste spredning.
  • Husdyrgjødsel spredt på åpenåker skal moldes ned innen 18 timer.
  • Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling,
  • Bruk av utstyr for nedlegging/nedfelling skal kunne dokumenteres, f.eks. faktura for leie.

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel omsøkes gjennom RMP-søknad på Landbruksdirektoratet/Altinn. Tiltaket tegnes inn i kart i søknaden.

Tilskuddssats er foreløpig satt til 80 kr/daa.

Søknadsfrist for RMP er 15. oktober! 

Selv om innføringen av dette tilskuddet kom seint i forhold til vekstsesongen håper Fylkesmannen at flest mulig skal få mulighet til å benytte seg av tiltaket og tilskuddet allerede i 2018.