Styret i Oppland Bondelag har nå gitt uttalelse til Oppland Fylkeskommune på rapporten fra forstudiegruppa.

Oppland Bondelag legger vekt på at vi trenger en skole som har status og bygger karakter – som er attraktiv! For å oppnå dette må skolen ha høy faglig kompetanse og et attraktivt pedagogisk opplegg, og skolen må ha attraktive og tidsriktige undervisningsrom.

Trangt om plassen i Lena sentrum

Forholdene rundt Valle med svært begrensa arealgrunnlag og sentrumsnærhet til Lena, gir, etter Oppland Bondelags vurdering, en delt løsning på Valle - Presteseter som mest realistisk. Det riktige vil være en større besetning med storfe og gris på Presteseter. Om eksisterende kufjøs bør renoveres eller om det bør bygges nytt, stort kufjøs på Presteseter er et valg Fylkeskommunen må ta ut fra bygningstekniske, husdyrfaglige og økonomiske vurderinger og selvfølgelig slik at det ligger godt innenfor de offentlige kravene til hold av husdyr.

Valle videregående skole, midt i Lena sentrum

Oppland Bondelag mener det vil være feil å bygge opp nytt fjøs på Valle/Lena selv om en skulle få tilgang på noe mer areal. Bygging av nytt kufjøs på Valle vil gi utfordringer med beiting og oppfylling av beitekrav og mye transport av husdyrgjødsel og fôr. I tillegg vil luktproblemer overfor beboerne rundt Valle gi irritasjon som kan bidra til negative holdninger til Valle og landbruksnæringa. I rapporten uttales at en er usikker på om løsning med fjøs på Valle er gjennomførbart, og Oppland Bondelag mener det er unødvendig å utfordre denne usikkerheten.

 

Det bør bli et stort kufjøs på Presteseter slik at ressursene Valle har i mjølkekvote og areal kan utnyttes. Et stort fjøs vil være mest attraktivt for å å rekruttere elever til naturbruksutdanning. Ved å bygge et undervisningsrom på Prestseter, vil en få god utnytting av dagene på Prestseter med fjøsarbeid og undervisning.

Hvis en senere ønsker å etablere ammeku/spesialisert storfekjøttproduksjon, er dette mulig å etablere i tilknytning til de andre fjøsene på Presteseter. Denne muligheten vil en ikke ha hvis en bygger på Valle, mener Oppland Bondelag.

Et moment som etter Oppland Bondelags vurdering også bør tillegges vekt, er verdien av fjøsene hvis det blir store endringer i naturbruksutdanning eller rekruttering til denne.

Gjensidig samarbeid mellom Valle og Lena

Oppland Bondelag mener det må jobbes mer med et utvidet samarbeid mellom Lena Videregående og Valle, og at elevflyten kan gå begge veier. Det er like naturlig at elever på Lena Videregående i enkelte fag kan forflytte seg til Valle som det er å flytte elever fra Valle til Lena. Dette betinger at Valle får topp moderne undervisningslokaler for enkelte fagområder, og det mest nærliggende er realfag, biologi, bioenergi.

For å rekruttere elever til naturbruksutdanning fra hele fylket, er det viktig at det satses nødvendige midler på internattilbudet.

 

Kontaktperson: Fylkesleder Trond Ellingsbø, tlf 91376286