Avviklingen av spesialtariffer  vil medføre betydelige kostnadsøkninger for jordbruket i Eidsivas område som er et meget viktig område for norsk matproduksjon. Bare innenfor Eidsivas område i Hedmark produseres bla ca 40 % av landets poteter og ca 18 % av grønnsakene.

Bondelaget har hatt møter på overordnet nivå og med Eidsiva.  Det siste møtet var med Eidsiva nett den 23.april 2013.

I etterkant av møtet er det gjort følgende avklaringer:

Mulighet for ytterligere overgangsordninger: Alle berørte kunder avregnes med 50 % av fastleddet for 2013. Avregningen vil senest bli gjennomført ved endelig oppgjør for 2013. Kunder som har fått faktura for fastledd for 1. kvartal omfattes også av denne endringen.

Når det gjelder AMS har partene behov for gjensidig informasjon, og det legges opp til et møte etter sommerferien  når endelig forskrift foreligger. På møtet vil det bla bli diskutert regler rundt måling av gårdsdrift kontra boligformål på samme gård og sammenkobling av anlegg.

Priser på tjenester fra Eidsiva Nett

Kontroll av måler
Betales av kunden når måleren viser seg å være korrekt.
Dette er i henhold til standardavtalens § 5-3.
Seriemåling (i kundens sikringsskap): 625 kr
Kontroll i laboratorium: 2000 kr  

Stenging
Stenging av anlegg på grunn av manglende betaling: 875 kr
Gebyr ved oppmøte uten å stenge: 500 kr 
Stenging bestilt av kunde, ikke knyttet til installasjonsarbeid eller for permanent fjerning/riving: 875 kr

Gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling
Innenfor normalarbeidstid: 875 kr
Utenom normal arbeidstid: 1750 kr 

Åpning av stengte anlegg
Ved for eksempel innflytting og innenfor normal arbeidstid (alle anlegg skal være stengt når anlegget er uten nettleieavtale): 875 kr

Frakobling av installasjonen - arbeid på eller ved installasjonen hos kunde
Fra- og tilkobling ved ett oppmøte: 1750 kr
Fra- og tilkobling ved to oppmøter: 3000 kr

Stenging og frakobling, bestilt av kunde, for permanent fjerning av stikkledning og riving/sanering av bygg/installasjon gjøres vederlagsfritt for kunden/eieren.

Midlertidig fra- og tilkopling vil utløse kostnader med for tiden kr 875,- pr oppmøte innenfor normal arbeidstid.

Dersom kunde ønsker tilkobling innen ett år på samme anlegg, vil nettleiens fastbeløp påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet.

Hvis frakopling bestilles på ubestemt tid og med oppsigelse av nettleieavtale, kan måler bli nedtatt og tilførselsledning bli fjernet etter en tid. Det utløser fare for betydelige kostnader med å etablere vanningsanlegg og tilknytning på nytt.

Tariffalternativ «Fleksibelt forbruk for effektmålte anlegg»: Næringen har etterlyst muligheten for å finne tekniske løsninger som gir kunden mulighet til et minimumsforbruk vinterstid dersom anlegget blir koblet ut. Dette er avklart med Statnett som styrer når eventuelt slik forbruk skal kommanderes utkoplet. Det kan tillates at et definert, avtalt og begrenset behov for frostsikring og belysning, ikke blir med i det som automatisk koples ut. Forutsetningen er at man kan etablere vår fjernutkoplingsautomatikk slik plassert i installasjonen, at bare motorene koples fra. Dette vil på Statnetts kommando blir automatisk koplet fra av vår Nettsentral, ihht tariffvalg og inngått avtale som samsvarer med tariffvilkåret. https://www.eidsivanett.no/Nett/nettleie/Priser-og-tariffer/Tariff-for-fleksibelt-forbruk-/