NATO-øvelsen Trident Juncture er avsluttet, og 50 000 soldater, over 10 000 landkjøretøy, 250 luft- og 65 sjøfartøy på retur til sine respektive hjemland etter 14 dager med "krigføring" her til lands. Oppsummert anses øvelsen for å ha vært vellykket, sett fra et forsvarssynspunkt. Og flere nordmenn er positive til militær trening på norsk jord enn de var før øvelsen.

Ikke alt har gått som planlagt. I Hedmark går en stor andel av skadene på jordbruksareal og utmark. Dette til tross for nitidig planlegging, informasjonsmøter og avtaler med grunneiere i forkant av øvelsen. Forsvaret var riktignok før øvelsen klare på at utilsiktede skader garantert ville forekomme, men neppe i dette omfanget.

Når det gjelder skader på jord, har været vært maksimalt ugunstig. Det har vært sjeldent varmt i hele fylket, årstiden tatt i betraktning. Bakken er telefri og svært bløt, så kjøreskader er synlig svært mange steder. Det har vært mange misforståelser i forhold til hvor militært materiell fikk oppholde seg, og mange har hatt soldater på eiendommen uten at det var varslet eller gjort avtale på forhånd. Det er også meldt om skader i utmark, på noen dyr, oljesøl og forsøpling. Så langt er det innrapportert over 500 skader og uønskede hendelser, og Forsvaret er forberedt på at flere vil komme. Til sammenlikning var det totalt 88 skader på landbrukseiendommer under forrige NATO-øvelse her i landet, Cold response, i mars 2016.

De som har hatt militær aktivitet på innmark eller i utmark, har ulike skader på jord eller eiendeler, eller observerer andre endringer som kan ha tilknytning til øvelsen oppfordres til å varsle Forsvaret snarest slik at omfanget kartlegges og registreres.
Det er viktig at aktuelle grunneiere gjør en kartlegging av mulige skader nå.

Når potensiell skade er registrert, haster det ikke med å avslutte saken eller inngå avtale med Forsvaret nå. Ikke gjør forhastede avtaler vedrørende erstatning. Spesielt gjelder dette ved pakkeskader på mark etter militære kjøretøy, hvor det kan gå minst et-to år før en ser rekkevidden av skadeomfanget. Forsvaret har opplyst at de vil følge skadesaker i minst tre år om behovet er tilstede. Søk gjerne ekstern rådgivning, som for eksempel hos Norsk Landbruksrådgivning Innlandet eller Norges Bondelags juridiske avdeling.

Men først og fremst, varsle nå. Kontaktinfo til Forsvarets skade- og miljøverngruppe:

Tlf 400 38 526             E-post mbo@mil.no