Harald Sunde

I sitt foredrag for 270 tillitsvalgte innen landbruket i Hedmark og Oppland 14.11.17 tok Sunde utgangspunkt i spørsmålet Hvor god er norsk samfunnsberedskap?. Han tok for seg den globale trusselsituasjonen, og viste at svært mye er knyttet til kontroll over matproduskjonsarealer og vannressurser.

Verdens befolkning er nå 7 milliarder, og ifølge FNs prognoser vil den nå 9 milliarder innen 2048. Den forholdsmessig største befolkningsveksten kommer i Afrika, mens den største velstandsveksten kommer i Kina og andre asiatiske land. Med velstandsvekst øker matkonsumet.
Samtidig blir verdens matproduksjon svekket gjennom klimaendringene. Det blir tørrere rundt ekvator og våtere i nord og sør. I tillegg er det store konfliktområder rundt ekvator. Konfliktområdene mellom fattig og rik følger områdene som blir tørrere.

- Om 35 år trenger verdens befolkning dobbelt så mye mat som vi produserer i dag. Matproduksjon er et spørsmål om areal. I tillegg vil altså klimaendringer endre arealbruk, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer i stort monn, sa Sunde.


Harald Sunde

Han mente at Norge har gode muligheter til å sørge for god samfunnsberedskap, men at det da må tas politiske grep.

- Norge er i dag ganske gode på enkelte områder, og relativt dårlig på andre områder. Det er relativt lite som skal til for at Norge kunne være en foregangsnasjon for å skape samfunnssikkerhet og beredskap. Men da må det tas politiske grep, sa Sunde.

Han tok til orde for at det må utarbeides en sårbarhetsanalyse for landet.

- Her trenger Norge å gå gjennom viktige samfunnsområder som landbruk, industri og bosettingsmønster, og se på hvilke faktorer som påvirker samfunnsutviklingen. Ut fra dette kan Staten ta gode beslutninger rundt blant annet matforsyning og matlagre. Jeg mener at Staten må bruke politiske virkemidler for å sikre vår forsyningssikkerhet, sa Sunde.

Han la vekt på at matproduksjon ikke er som annen vareproduksjon, siden det er tidkrevende biologiske prosesser.

- Jeg ble helt vantro da jeg fikk høre at Norge ikke hadde eget såkornlager. Nå er det heldigvis reetablert, og det er svært viktig, sa Sunde.

Snorre Lillebo fra Engerdal, som er tillitsvalgt i Tine Øst Trysil og Engerdal, spurte om hvilken betydning bosetting og landbruk over hele landet har for samfunnssikkerheten.

- Jeg er overbevist om at for å beholde land og frihet, så må vi gjøre vårt ytterste for å bruke hele landet. Det er så lettvint å urbanisere og trekke ut den siste profitten. Men vi må bruke noe midler til inntekts ervervelse for å sikre oss, sa Sunde.

Marianne Rønning fra Kvikne Bondelag Tine Øst – Tynset Vest lurte på hvor lenge Norge med dagens produksjon og forsyning ville ha mat og fôrforsyninger hvis grensene brått ble stengt.

- Det har jeg ikke noe tall for. Men det er viktig å minne samfunnet om at landbruk er råvareproduksjon, at næringskjeden er lang og tidkrevende, og det blir ekstremt sårbart for ytre påvirkning. Og det kan fort skje katastrofer i verden som gjør at vi må dele maten vår med andre, og ikke bare kan spise av den sjøl, sa Sunde, og avsluttet slik:

- For å få en god beredskap så må det til en felles forståelse mellom staten og produsentene. Produsenten må godtgjøre dyktighet og kvalitet, og at produksjonen må opprettholdes. Og så må fellesskapet ved Staten bruke politiske virkemidler for å sikre at vi har matproduksjon og forsyningssikkerhet.

Her er Sundes presentasjon.


Det var stort engasjement rundt tidligere forsvarssjef Harald Sundes foredrag. Snorre Lillebo (t.v.) og Marianne Rønning var blant dem som stilte spørsmål i debatten.