Statens naturoppsyn (SNO) har tidligere i desember sporet hannulven og tatt DNA-prøver, da det var mistanke om at en genetisk viktig ulv som var tidligere påvist i Sverige hadde krysset grensen over til Norge. Dette ble bekreftet i går fra Rovdata. Norges Bondelag legger stor vekt på at den må merkes så snart som mulig.

 

Viktig å få merket ulvenRovviltansvarlig og 1. vara til styret i Norges Bondelag, Erlend Fiskum.

Ettersom den norske ulvestammen er sterkt innavlet vurderer nå Miljødirektoratet om de skal merke ulven, slik som de gjorde med Settenhannen. Dette er for å skjerme den fra felling og kunne ha kontroll på hvor den beveger seg. Dette stiller Norges Bondelag seg bak.

– Det som er viktig nå, er at denne ulven blir radiomerket så fort som mulig. Det er viktig å vite hvor den er, slik at jakta utenfor ulvesona kan tas opp igjen, sier rovviltansvarlig og 1. vara til styret i Norges Bondelag, Erlend Fiskum.

Som følge av at hannulven har blitt erklært genetisk viktig, har lisensfellinga av ulv stoppet opp i de nordlige delene av Hedmark og sist øst for fylkesveg 30 i Røros i Trøndelag. Dette kan skape begrensninger på uttaket av ulv for en allerede svært presset beitenæring.

– For neste års beitesesong er det avgjørende at det blir gjennomført ulvejakt i vinter, presiserer Fiskum.

 

Første prøve for høyesterettsdom

Høyesterett slo fast i mai i år at ulvebestanden i ulvesonen kan reguleres ved lisensjakt, så lenge bestandsmålet er nådd og vilkårene i naturmangfoldloven er oppfylt. Dette var en svært viktig domsavsigelse i norsk rovdyrforvaltning.

Stortinget vedtok i 2017 at ulvesona ikke skal være et ulvereservat, men at ulven her skal forvaltes når bestandsmålet er nådd. Slik kan utmarka brukes aktivt og skape levende lokalsamfunn også innenfor ulvesonen.

Dersom den genetisk viktige hannulven ikke blir merka og beveger seg inn i ulvesonen vil denne rettsdommen bli utfordret.

– Dette er første vinteren etter Høyesterett slo fast at fellingen innenfor ulvesona er lovlig, og fra januar starter jakta på tre flokker. Da må vi vite hvor den genetisk viktige ulven befinner seg, understreker Fiskum.