Investerings- og bedriftsutviklingsmidler er midler som kommer over jordbruksavtalen. Disse forvaltes av Innovasjon Norge og tildeles prosjekter ut fra nasjonale føringer og regionale prioriteringer. Gjennom felles Regionalt næringsprogram for Oppland og Hedmark har Oppland Bondelag vært med på å legge føringer for prioriteringene av midlene.

Oppland er tildelt 48,10 millioner kroner i investerings- og bedriftsutviklingsmidler (IBU-midler) for 2019  og Hedmark er tildelt 41,62 millioner kroner.

 

Midler til både tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer

Til grunn for prioriteringene av IBU-midlene ligger Regionalt bygdeutviklingsprogram og Regionalt næringsprogram. Målene for disse to programmene er henholdsvis «Innlandet skal ha et bærekraftig og attraktivt landbruk som bidrar til kvalitetsproduksjon, vekst og utvikling i hele fylket.» og Landbruket i Innlandet skal utvikle matproduksjonen i takt med etterspørselen og befolkningsøkningen, samt øke omfanget og verdiskapingen innen bygdenæringer. Produksjonen bør skje med utgangspunkt i innenlandsk areal- og ressursgrunnlag.»

Regionalt næringsprogram har fastsatt at 80 % av midlene i hvert av fylkene avsettes til prosjekter innen tradisjonelt landbruk, mens 20 % avsettes til landbruksbaserte næringer. Det kan foretas overføringer av midler mellom de to gruppene mot slutten av året dersom det viser seg å være udisponerte midler til ett av formålene.

 

Det skal tas hensyn til det samla næringsgrunnlaget på gardsbruket

Det regionale næringsrprogrammet har vedtatt følgende prioritering ved tildeling av tilskudd innen tradisjonelt landbruk:

  1. Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner (omfatter også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv seterdrift)
  2. Planteproduksjon for salg
  3. Kraftfôrbaserte husdyrproduksjoner
  4. Andre produksjoner

For grovfôrbaserte husdyrproduksjoner med markedsdekning bør midlene primært rettes mot prosjekter som hovedsakelig har modernisering av driftsapparatet som hovedformål. Markedssituasjonen og -utsiktene for mjølk og storfekjøtt tilsier en noe sterkere prioritering av modernisering av mindre og mellomstore mjølkeproduksjonsbruk samt ombygging fra bås- til løsdrift, framfor større utvidelser innenfor melkeproduksjon eller nyetableringer og større utvidelser innen ammeku. I jordbruksavtalen er det gitt nasjonal føring om at det innen melkeproduksjon er spesielt behov for å prioritere fornying av 15-30-kyrsfjøs. I de nasjonale føringene står det også at i vurderinga av lønnsomhet i investeringsprosjekta må det tas hensyn til det samla næringsgrunnlaget på bruket.

For 2019 legger jordbruksavtalen nasjonal føring om at det ikke innvilges tilskudd til investeringer i sauefjøs. Her er det noen unntak (for å innfri krav om liggeareal etter EUs økologiregelverk og ved generasjonsskifte der målet er oppgradering av eksisterende produksjonsanlegg)

Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner inkludert gjødellager kommer høyt på prioriteringslista.

 

Bruk av tre i byggeprosjekt kan få ekstra støtte

Regionalt næringsprogram gir muligheter for at inntil 15 % av midlene til tradisjonelt landbruk kan avsettes til særskilte satsinger. Begrunnet i markedsmuligheter og klimautfordringer avsettes 15 % av midlene til tradisjonelt landbruk i 2019 til prosjekter som bidrar til økt tørke- og lagerkapasitet i planteproduksjonen og til vanningsanlegg innen frukt-, grønt- og bærproduksjon.

Videre gis det muligheter for at det kan gis inntil 150 000 kroner i ekstra tilskudd ved bruk av tre i byggeprosjektet. Samlet tilskudd må likevel være innenfor taket på 2 millioner kroner per prosjekt. For at økt tilskuddsutmåling skal kunne benyttes må prosjektet bære klart preg av bruk av tre og tilskuddet bør brukes i de tilfeller hvor det er utløsende for at det velges tre i byggeprosjektet. For å stimulere til å utvikle nye og innovative løsninger av tre, må økt tilskuddsutmåling gjerne kombineres med andre tilskuddsordninger/-programmer Innovasjon Norge forvalter.

Ekstra tilskudd ved bruk av tre i byggeprosjekt.

 

Valdres prioriteres særskilt

I Regionalt næringsprogram er det vedtatt at prosjekter fra kommuner/regioner med særskilte utfordringer prioriteres. I denne programperioden gjelder dette Trysil, Engerdal og samtlige Valdreskommuner. Når prosjektene ellers er like og det er begrensede midler, skal prosjekter fra disse kommunene prioriteres. Prosjekter innen planteproduksjon for salg sidestilles i prioritet med søknader innen grovfôrbaserte husdyrproduksjoner og all økologisk produksjon fra disse kommunene.

 

Nyskapende og gode prosjekter innen landbruksbaserte næringer

Innen de landbruksbaserte næringene er det et ønske om å stimulere til nyskapende og gode prosjekter. Det er derfor ingen tydelige prioriteringer av disse midlene. Imidlertid er enkelte områder gjenstand for nasjonal oppmerksomhet og forventninger og hvor en gjerne ønsker flere prosjekter. Dette gjelder spesielt lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «Inn på tunet», bioenergi og bruk av tre.

 

Fra og med 2019 er det ikke søknadsfrister for tradisjonelt landbruk.

 

Informasjon fra Fylkesmannen Innlandet