Ulvesonen redusert i Kongsvinger, Grue og Sør-Odal

Ulvesoneutvalget overleverte mandag sin rapport til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Ett av hovedforslagene til utvalget er å redusere ulvesonen i følgende områder:

  • Område i Hedmark som ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal
  • Område i Asker kommune i Akershus som ligger vest for E16.
  • Område i Østfold og Akershus som ligger vest for E6.

Utvalget begrunner reduksjonen av ulvesonen med at det ikke er mulig for en ulvefamilie å etablere seg innenfor noen av disse områdene.

Fellingstillatelse uten søknad

For å øke ulveforvaltningens forutsigbarhet og sikre kravet om et tydelig skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder anbefaler utvalget at det praktiseres fellingstillatelse uten forutgående søknad på ulv som oppholder seg i prioriterte beiteområder utenfor ulvesona i beitesesongen for bufe.

Kompensasjon til kommunene

Utvalget peker på de krevende utfordringene og svært tunge belastninger som lokalsamfunn opplever ved å ligge innenfor ulverevir, og foreslår at det innføres en kompensasjonsordning på 8-10 millioner kroner årlig per ynglende familiegruppe til berørte kommuner. Disse pengene skal kommunene kunne bruke til næringsfond, tjenestetilbud og annet etter kommunestyrets bestemmelser.

Støtter utvalget, men ønsker ytterligere reduksjon

Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag sier at organisasjonens primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Men så lenge Stortinget har vedtatt at vi skal ha ynglende ulv i Norge, mener vi det er nødvendig å ha en ulvesone som avgrenser hvor ulven kan etablere seg. Vi støtter utvalgets forslag om reduksjon av sonen.

Det  helt avgjørende er at ulvesona forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte, sier Myki. Erfaring fra de siste beitesesongene viser at det er omtrent umulig å få felt ulv i beiteområdene i skogsterreng å sommerstid. Vi mener derfor det bør innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen og at det også må legges til rette for skadeuttak innenfor ulvesonen. Et viktig poeng er at Miljøvernministeren og forvaltningen følger opp utvalgets forslag.

Tapte jaktinntekter

Fylkeslederen er positiv til forslaget om å gi en økonomisk kompensasjon til kommuner som har ulveynglinger innenfor sine områder, men forutsetter at grunneiere som taper jaktinntekter får sin del av støtten. Lokalsamfunn og grunneiere som lever i områder med faste forekomster av ulv påføres en vesentlig forringelse i livskvalitet og næringsinntekter av storsamfunnet. Det må storsamfunnet kompensere.

Forventer at MD følger opp

Einar Myki krever at også dyreeiere som tvinges til å slutte med beitedyr på utmarksbeite kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr.