Det er hennes første reaksjon på landbruksministerens framlagte plan for utjamning av bondeinntekt og økt sjølforsyning som kom i dag. Leder i Bondelaget og hele næringa har ventet lenge, faktisk flere år, i spenning på at regjeringen skulle komme med forslag til:

  • hvordan bondeinntekta skal måles,
  • hvordan bondens inntekt skal trappes opp til et nivå som andre lønnsmottagere,
  • og hvordan vi i Norge skal klare å produsere 50 prosent av maten vår selv.

Bondeinntekt og sjølforsyning henger sammen

Norges Bondelag har bedt om en opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag for bondeinntekta.

For å være trygge på at vi har god matsikkerhet og matproduksjon over hele landet, trenger bonden ei inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet, forklarer Gjems.

Når regjeringa legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt sjølforsyning, mener bondelagslederen i Innlandet at det viser at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke norsk matproduksjon.

- Det er på høy tid at regjeringa endelig kommer med sitt forslag, men dette er ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. Økonomien på mange norske gårder er dårlig, og det trengs virkelig en opptrappingsplan for hvordan inntektene skal løftes de neste årene, sier Gjems.

Jobber for bedre resultat

Bondelagslederen i Innlandet mener at dette er en altfor defensiv plan fra regjeringa.

- Nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget. Hva dette faktisk betyr for inntektsopptrappingen, vil vi se i jordbruksoppgjøret, sier Gjems med tydelig stemme.

Hun påpeker at det ikke er slik at sjølforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram.

- Regjeringa vil legge inn et effektivitetskrav som er for stramt. Inntektsberegningen må ta hensyn til at vi driver jordbruk i fjellbygder og på mindre fruktbar jord enn den aller beste. Det er grunnleggende viktig for matforsyninga at vi holder hele landet i hevd, sier bondelagslederen.