Årsmøtet i Oppland Bondelag vedtok å sende følgende uttalelse til styret i Høyskolen i Innlandet samt Oppland Fylkeskommune og Hedmark Fylkeskommune:

En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Uttalelse fra årsmøtet i Oppland Bondelag 15.-16. mars 2017

Oppland Bondelag setter pris på at fylkeskommunene i Oppland og Hedmark vil utvikle en egen bioøkonomistrategi der et av målene er at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion. En slik strategi må, som strategien også selv påpeker, følges av en målrettet satsing på å bygge kompetanse. Innlandet kan utvikles til å bli det kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi som strategien legger opp til hvis vi knytter yrkes- og kompetansemiljøer i landbruket tettere sammen.

Landbruket er avhengig av kunnskap, kompetanse og innovasjon for å kunne innfri både næringas egne, og de politisk vedtatte målsettinger. Vi i landbruket vet at vi per i dag har en underdekning på kandidater som tar høyere landbruksfaglig utdanning. Dette er dårlig nytt for alle som vil produsere mer mat på norske ressurser, og for alle som ønsker å satse på en fremtid i det grønne skiftet.

For å utnytte Innlandets grønne ressurser, kreves kompetanse. Illustrasjonsfoto fra Rollstulen i Fåvangfjellet.

Vi håper en bioøkonomistrategi kan være startskuddet for et tettere samarbeid mellom de ledende forskningsmiljøene Innlandet har på landbrukssida (Nibio, Graminor, Geno, Norsvin med flere) og de øvrige forsknings- og utdanningsmiljøene vi har i Innlandet. Dette vil bidra sterkt til økt kunnskap innen bioøkonomi for fremtidens forskere, landbruksakademikere og praktiske yrkesutøvere.

Videre er det viktig at utdannelsen foregår i et aktivt jordbruksmiljø. Dagens plassering av den ene utdanningsinstitusjonen innen anvendt økologi og jordbruk, Blæstad, ligger midt i et aktivt jordbruksmiljø. Dette samspillet mellom forskning og aktivt praktisk jordbruk er unik for å kunne utdanne både bachelor- og master-kandidater i anvendt økologi og jordbruk.

De strategiske målene om å «sikre en relevant og attraktiv høyere utdanning og akademisk miljø» bør også gjenspeiles i viljen til å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet.

I lys av en bioøkonomistrategi ber vi om en større satsing på utdanning og kompetanse der jordbruket har en betydelig rolle.

Håvard Lindgaard legger fram styrets forslag til årsmøteuttalelse om satsing på kompetanse i en viktig bioøkonomiregion.