Arrogant oppførsel fra Eidsiva med store økonomiske konsekvenser for landbruket og lite forutsigbarhet for bøndene. Økningen i nettleien er bare for de næringsdrivende i Våler-landbruket mye større enn de ca 300.000 kroner som Våler kommune vil få i økte inntekter i form av mer eiendomsskatt på nyinvesteringene i Braskereidfossen. Vi har ingen detaljert oversikt over alle, men mange abonnenter får en økning i årlig nettleie på over 30000.- eller 500%. Vi er veldig positive til utbygging av fornybar energi, og ekstra positive til at dette skjer i Våler, men medaljen har tydeligvis en bakside sier Våler-bøndene.

Eidsiva Nett AS bygger ut og drifter strømnettet som frakter strømmen ut til forbruker. Kostnadene til dette tar de inn med den såkalte nett-leien som vi får på strømregninga.                                          Planteproduksjonen i landbruket er en sommer-aktivitet og vanningsanlegg og korntørker brukes da. Da er det god tilgang på el-strøm og lite belastning på distribusjonsnettet. Disse sesongbaserte anleggene har en egen sesongtariff, bl.a for at de ikke brukes på vinter og ekstra-belaster strømnettet da.                                                                                                                                                                 

Nå fjerner Eidsiva denne sesongtariffen og krever full tariff hele året for disse sesong-anleggene. Blir klimaendringene som forskerne sier så kan det bli mange sommere som disse vanningsanleggene ikke startes opp i det hele tatt. Med et diesel-aggregat så slipper du å betale høye faste avgifter for å ha dette stående.  

Vi mener at det blir helt feil med denne økningen i nettleie på mange hundre prosent. Full nettleie hele året for noe du ikke bruker mer enn 2 måneder på sommeren kan sammenlignes med at alle som kjører med piggdekk i Oslo om vinteren også må betale piggdekkavgift om sommeren selv om vinterhjulene står i garasjen…...

At Eidsiva begrunner tariffendringen med pålegg fra NVE ( Norges vassdrags og energidirektorat) er uriktig;

 NVE fører tilsyn med nettselskapene og hadde kontroll med rapport og vedtak 15.12.2011. I rapporten er det 7 avvik, hvor avvik nr.6 gjelder sesongtariffen til landbruket. For at NVE skal ”lukke” avviket så skriver de: ” NVE vil lukke avviket dersom vi mottar informasjon som begrunner at det er relevante nettmessige forhold som ligger til grunn for tariffen, eller dersom tariffen på annen måte endres slik at den blir i henhold til regelverket.”    

Vi klarer ikke etter beste evne å forstå at dette er et PÅLEGG om at sesongtariffen opphører. Og heller ikke at opphør av sesongtariff er eneste alternativ for å få lukket avviket fra NVE. Med de klimaendringer som varsles og nedbørsrike somrene vi har hatt de siste årene, så virker det uriktig at det skal bli en mangedobling i nettleie for å ha tilgang til strøm i enkelte år. Her kan det tvinge seg frem med dieselaggregater som løsning. En kan da stille spørsmål om nettselskapenes ”grønne sertifikater” som nå heter el-sertifikat.   

Nettleie-endringen som Eidsiva Nett AS har gjort opplyses å gjelde 550 anlegg. Med en snitt økning på 20.000 pr. anlegg snakker vi her om årlig 11 mill. kroner i merkostnad for landbruket, for noe som brukes mindre enn tidligere. Forstå det den som vil.

Vi velger å tro at det har skjedd en administrativ feil i saksbehandlingen og at dette kan rettes opp.

Ordfører Kjell Konterud i Våler vil ta saken opp i Glåmdal regionråd i førstkommende møte. Her er det 7 tunge landbrukskommuner representert.

I tillegg så kommer NVE til Våler i desember for informasjonsmøte om vindkraft. De vil da bli bedt om å avsette tid til en gjennomgang av denne saken.

Vi vil formelt klage på saken til NVE og også evt. be sivilombudsmannen se på saksbehandlingen. Inntil da må gammel tariff beholdes. Vi synes ikke det er rimelig tid for å omstille seg på, fra 08.10.12 til 01.01.2013 Ombygging og overgang til diesel krever nye investeringer.

Det blir håpløst lite forutsigbart når Eidsiva skal drive sin nett-politikk på denne måten.

At landbruket må reise seg og ikke sitte som nikke-dukker i fremtiden er nok en trend. En bør tillate seg å minne om at nettselskapene tross alt har ervervet fallrettighetene fra primærnæringa. 

Det er i dag (torsdag) møte mellom Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og Eidsiva. Vi forventer at saken løses i dette møtet.

 Hilsen

Frustrerte bønder i Våler