I forbindelse med ny E6 fra Vingrom til Øyer, har Statens vegvesen hatt trasevalg ute på høring. Det er tre alternativer gjennom Lillehammer kommune, to på vestsida og en på østsida. (se kartet under)

Oppland Bondelag er opptatt av at en i all planlegging og utbygging søker å unngå eller minimalisere nedbygging av dyrka mark og muligheten for framtidig matproduksjon. Vi vil derfor henstille til at det å ta vare på matjorda og dyrka mark tillegges stor vekt ved valg av trasé, og at dette vektlegges i alle faser i den videre planlegging og utbygging, skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i en uttalelse til Statens Vegvesen.

Oppland Bondelag mener at antall dekar dyrka mark som Statens Vegvesen oppgir som omregulert til andre formål, er for lave. Skjæringer i terrenget gjør at medgått areal vil stige betraktelig. Dette gjelder begge alternative tunellinnslagene i Øyresvika, men spesielt innslaget på Boleng.

Av de alternative vegløsningene som er utredet, er det østsidealternativet og med åpen trasé på strekningen Vingrom – Øyresvika som beslaglegger minst dyrka mark. Østsidealternativet vil heller ikke påføre gårdsbruk / gårdsdrift driftsulemper slik som vestsidealternativene vil gjøre nord for tunnelutløpet.

Oppland Bondelags høringsuttalelse

Statens Vegvesens sak om E6 Vingrom- Ensby