Fra venstre: Erling Aas-Eng, Helle Haukvik, Marianne Kulø, Live Kleveland og Margrete Nøkleby.

På Hedmark Bondelags årsmøte i mars sto dyrehelse og folkehelse på dagsordenen. I den forbindelse uttalte fylkesleder Erling Aas-Eng at det i dyreverndebatten dessverre er mange som har et urealistisk syn på hva det vil si å drive husdyrbruk for å produsere mat. 

- Jeg tror vi må skape en bedre dialog med bl.a. Dyrevernalliansen, hvor vi må ha fokus på hva vi kan få til innenfor de rammene vi driver husdyrholdet vårt i dag. Dyrevelferdsdebatten trenger sårt et større innslag av realisme. Det er jo ikke bare å slippe kyllingen ut i friluft eller grisen til skogs. Vi en stor jobb å gjøre overfor forbrukeren for å vise fram den gode dyrehelsa vi har, samtidig som vi møter spørsmålene om dyrevelferd med mest mulig åpenhet, sa Aas-Eng på årsmøtet.

Dyrevernalliansen tok Hedmark Bondelag på ordet, og sendte raskt en invitasjon til Erling Aas-Eng om å få i stand et møte.
Onsdag 18. april fant møtet sted i Dyrevernalliansens lokaler i Oslo. 
Dyrevernalliansen var representert med fagleder Marianne Kulø, kommunikasjonsleder Live Kleveland og vitenskapelig rådgiver (veterinær) Helle Haukvik.
Hedmark Bondelag var representert ved fylkesleder Erling Aas-Eng, organisasjonssjef Margrete Nøkleby og rådgiver Guro Breck.

Møtet var et dialogmøte, med mål om å bli nærmere kjent med hverandres ståsteder. 

Erling Aas-Eng la sterk vekt på at det er god dyrevelferd og et strengt og godt regelverk i dyreproduksjon i Norge. Kunnskapsnivået blant norske bønder er høyt, og det er gjennomgående gode holdninger. Men: Det eksisterer enkelte brudne kar, og det er viktig å arbeide for å heve snittet. Hva som er god dyrevelferd og riktige tiltak er også forhold som er i stadig utvikling og bevegelse.
Aas-Eng understreket også at det er en økonomisk virkelighet som legger føringer for hvilken type driftsmodell som norske bønder kan satse på. 
Her kom møtets første enighetspunkt, for også Marianne Kulø la vekt på at dyrevelferd fra myndighetenes side har blitt stemoderlig behandlet når det gjelder investeringsmidler.

Dyrevernalliansen legger sterk vekt på adferdsbehov hos dyrene, og mener at godt dyrestell og omsorg fra bonden ikke nødvendigvis innebærer at dyrevelferden er på topp. 

Forut for møtet har det vært stort mediefokus på kritikkverdig svinehold i Rogaland. Dyrevernalliansen har også arbeidet mye med svineproduksjon, og har blant annet laget en rapport og matrise som tar for seg hvordan Dyrevernalliansen mener dyrevelferden er hos ulike produsenter/kjøttmerkevarer i Norge.

Rammen på møtet var kun en time, og det ble derfor lite tid til å gå i dybden på dette feltet. Det ble derfor avtalt at veterinær Helle Haukvik og fagleder Marianne Kulø blir invitert til Hedmark på gårdsbesøk hos en svineprodusent om noen uker.


Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Helle Haukvik, Marianne Kulø og Live Kleveland diskuterte overordnede temaer innen dyrevelferd.


 Helle Haukvik og Marianne Kulø ønsker å komme til Hedmark for å besøke en svineprodusent.