(Foto: Njål K Golf)

Før jul ble det klart at regjeringa overprøver rovviltnemndenes beslutning om å ta ut fem ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringa tillater kun å ta ut to flokker, Kynnaflokken i Hedmark og Aurskogflokken i Akershus, og mener det ikke er grunnlag for å ta ut de tre andre flokkene.

Dette vekker sterke reaksjoner, og for å synliggjøre det brennende engasjementet arrangerer Bondelaget i samarbeid med de øvrige organisasjonene i Naturbruksalliansen en bålaksjon tirsdag 19. januar kl 18. 

Demokratisk problem

Bålaksjonen vil sette fokus på det store demokratiske problemet med dagens rovdyrforvaltning. 
Det skal være en høy terskel for å sette rovviltnemndenes vedtak til side. Men i ulveforvaltningen har regjeringa etablert en svært lav terskel for å gripe inn – om det i det hele tatt finnes noen terskel. Dette strider mot selve formålet med å opprette rovviltnemndene. Formålet var å sikre lokal forvaltning av ulvebestanden. Dette mister man - selvfølgelig - når departementet år etter år overprøver nemndenes vedtak.

Også i år satte regjeringa ulveforliket fra 2016 til side, og igjen overstyres de regionale rovviltnemndene. Denne overkjøringen har ført til at vi i dag ligger langt over det vedtatte bestandsmålet. Byrdene for denne politikken bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beitebrukerne inni og utenfor ulvesona.

- Ulvebestanden er vesentlig større enn de 4-6 ynglingene Stortinget har bestemt. I sin vurdering om uttak av ulv innenfor sonen, sa Miljødirektoratet at det var mulig å holde seg innenfor bestandsmålet selv med uttaket av fem ulveflokker. Da burde regjeringa fulgt opp rovviltnemndene sitt vedtak nå, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. I stedet oppfordres alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier.

Slik deltar du på bålaksjonen

Tenn bål den 19. januar kl. 18 og samle kun det antall personer som er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Ta bilde av bålet og det bildet på sosiale medier med emneknagg #bålaksjon2021

Knytt ett eller flere av følgende budskap til bildet:
1.    Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme!
2.    Reduser ulvetrykket i ulvesona!
3.    Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv!

Arrangement i Elverum

Elverum har om lag en firedel av ulvene i Norge. Derfor blir det en markering foran rådhuset i Elverum tirsdag, der representanter for Innlandet Bondelag, Naturbruksalliansen og sentrale politikere deltar.

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder, og derfor inviteres det IKKE til å delta på dette arrangementet. I stedet oppfordres som nevnt alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier. 

Bak opplegget står Naturbruksalliansen - et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles innsats for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.
Organisasjonene bak Naturbruksalliansen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.