Blæstaddagen som webinar, med foredragsholder Yngve Ekern i skjermbildet.

186 personer var påmeldt på webinaret, og deltakerlista inneholdt et godt spenn av personer fra bl a landbruksnæringa, utdannings- og forskningsinstitusjoner, forvaltning og dyrevelferdsorganisasjoner.

Du kan gjerne se webinaret i nå i etterkant (de første ti minuttene ble ikke med i opptaket, men resterende 2t og 36 min er vel verdt en titt): https://media.inn.no/Mediasite/Play/dd36b2fa775c45699b096c58fa5fc8371d

Anja Fyksen Lillehaug, som er veterinær og ansvarlig for dyrevelferdssaker i Norges Bondelag, slo tidlig fast:

- Å produsere mat til andre er ikke en privatsak. Men må kunne forvente mer av oss mennesker som dyreholdere enn man kan av naturen, som slett ikke er noen barmhjertig dyreholder. Bonden er den viktigste faktoren for hvordan husdyra har det, sa Fyksen Lillehaug.

Hun gikk gjennom Bondelagets tre hovedmål (føringer) innen dyrevelferdsarbeidet:

  • Nullvisjon for brudd på dyrevelferdsregelverket
  • Dyrevelferdsprogram for alle produksjoner
  • Kompetansekrav innen dyrevelferd

Tanken bak dyrevelferdsprgrammer er å sørge for god dyrevelferd for alle dyr, framfor å heve dyrevelferden mye for noen få dyr.

- Dette gjør det også trygt for forbrukerne, siden de slipper en jungel av merkelapper å forholde seg til, sa Fyksen Lillehaug.

Næringa står samlet bak arbeidet med dyrevelferdsprogrammene, som fungerer uavhengig av varemottaker.

Programmene følges opp av KSL – Kvalitetssystemet i landbruket.

Ekern roste KSL og Nyt Norge

Yngve Ekern, som er mangeårig matjournalist og matblogger, og som holdt innledningforedraget om dyrevelferd og forbrukertrender, var også opptatt av betydningen av KSL.

- KSL er systemet som sikrer god dyrevelferd i Norge. Dere må bringe mer info om KSL ut i offentligheten! Norge gjør veldig mange bra ting, som flere bør få kunnskap om. KSL-systemet er utrolig bra og gjør at bonden vet mer om helsa til dyra sine enn til sine egne barn, sa Yngve Ekern, med karakteristisk glimt i øyet til slutt.

For forbrukeren i butikken trakk han fram Nyt Norge-merkingen som det viktigste verktøyet.

-    Med Nyt Norge-merket kan forbruker trygt vite at varen er produsert i Norge med norske regler, som langt overgår utenlandske krav. EU ligger langt etter det norske regelverket. Vi i Norge ligger et hestehode foran på dyrevelferd. Jeg vil også trekke fram bruk av antibiotika, hvor vi er radikalt bedre enn andre land, sa Ekern.

Samtidig hadde han også klare utfordringer til norsk matproduksjon:

- Dere må ha klart for dere at dyrevelferd er ikke en forbrukertrend, det er et varig skifte. Tenk på det i det daglige arbeidet, og tenk på det når dere kommuniserer, sa Ekern.

Han tok blant annet for seg utviklingen i ytelse hos melkekyr, og omtalte det med glimt i øyet som «melkespreng av dimensjoner», og var også innom svineproduksjon med dyr som i den mest intense fasen kan legge på seg 1 kg/døgn.

Bygger opp Bondens nettverk

Videre i programmet orienterte Tore Jevnaker fra NLR Innlandet om Bondens nettverk, som ble opprettet i Nord-Østerdal for å bistå bonden i vanskelige situasjoner. Bakgrunn for nettverket er følgende grunntanker:
En bonde har et stort ansvar hver eneste dag. For alle bønder kan det oppstå en situasjon eller en enkelthendelse som gjør at det er vanskelig å håndtere alt alene. Da kan man søke hjelp!
Nettverket har ei lang liste med kontaktpersoner, slik at en ikke må kontakte noen som står altfor nært. Sakene har bakgrunn i et ganske vidt spekter av problemer, gjerne satt sammen av flere faktorer: Helseproblemer, rusproblemer, økonomiske problemer, samlivsbrudd, dødsfall og generasjonskonflikter.
Nå er det satt i gang et prosjekt med mål om at alle kommunene i Innlandet skal gå inn i tilsvarende distriktsvise nettverk.

Mattilsynet deltok på webinaret for å svare på spørsmål, og orienterte blant annet om kommende dyrevelferdskampanjer og om hvordan de vil jobbe både med veiledning og med tilsyn.

Spekteret av dyreproduksjoner

De øvrige foredragene tok for seg spekteret av dyreproduksjoner, med vekt på husdyrmiljø, miljøberikelse og aktivitetsmateriale.

Foredragsholderne var som følger:

Miljøberikelse hos svin – Solveig Kongsrud – Norsvin
Miljøberikelse hos fjørfe – Guro Vasdal – Animalia
Husdyrmiljø for drøvtyggere – Lars Erik Ruud – Høgskolen i Innlandet
Oppstalling av kalv – Mari Reiten – Høgskolen i Innlandet
Kjøttfe i utmark – Morten Tofastrud – Høgskolen i Innlandet

Blæstaddagen er et årlig arrangement i regi av virksomhetene som holder til på Landbrukssenteret Blæstad i Vang utenfor Hamar: Høgskolen i Innlandet, Hedmarken Landbrukskontor, Norsk Landbruksrådgiving – Innlandet, Hedmark Bondelag, Vekstra – Hedemarken Regnskap og Vang Almenning.

Arrangementet har de siste åtte årene blitt holdt ute på tun, jorder og i Blæstads lokaler, men denne gangen ble arrangementet avholdt som webinar på grunn av koronasituasjonen.