Bakgrunnen for forslaget er  Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Kleiva-saken nylig. Her ble husdyrholder nektet erstatning for tap av husdyr fordi husdyrholder ikke flyttet besetningen fra gardens beiteområder i Elverum til et beitelag i Nord-Østerdal. 

  • Høyesteretts avgjørelse setter husdyrholdere sjakkmatt, sier juridisk fagsjef i Norges Bondelag, advokat Ole Jacob Helmen og utdyper at avgjørelsen innebærer at husdyreier ikke får erstatning for tap av husdyr når de ikke har foretatt omfattende, forebyggende tiltak, verken på egen eiendom eller utenfor egen eiendom slik myndighetene har anbefalt.

 Husdyrholdere må ta kostnadene av statens rovdyrpolitikk

  • Avgjørelsen i Høyesterett forsterker bildet av at det er de berørte husdyrholdere og bygdesamfunn som må bære storsamfunnets ansvar og kostnader ved statens rovdyrpolitikk. Det til tross for at staten i følge Bern-konvensjonen som Norge har sluttet seg til, forplikter staten til å iverksette forebyggende tiltak som en nødvendig følge av konvensjonen, sier Helmen. 

Staten bør erstatte fullt økonomisk tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblematikk

  • Vi  foreslår derfor en ny erstatningsbestemmelse som sikrer husdyrholdere valgrett til kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblemet dersom de må oppgi husdyrhold som følge av rovdyr. Alternativt at staten erstatter alle ekstra kostnader ved fortsatt husdyrhold fullt ut, sier advokat Helmen.

 Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen, mobil: 958 32 433