Julussareviret må tas ut.

Bestandsmålet er nådd hvis det er tre helnorske ynglinger innenfor ulvesonen. Ynglingen i Julussareviret vil derfor ikke bli regnet med siden reviret i sin helhet har tilhold på utsiden. På utsiden av ulvesonen skal det ikke være ynglende ulv. Vi krever derfor at Julussareviret tas ut, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

 Grenseflokkene må telle med.

Ifølge sporing på snø tyder mye på at det har vært nærmere 60 ulver innenfor Norges grenser i år. Nær halvparten er påvist kun innenfor Norges grenser – omtrent det samme som i fjor. Imidlertid har antall ulver med tilhold både på norsk og svensk side økt i forhold til fjoråret. Hedmark Bondelag mener det er viktig at norske myndigheter snarlig kommer til enighet med svenske myndigheter om at grenseflokkene skal fordeles mellom Norge og Sverige, og at vi dermed kan regne vår andel av grenseflokkene inn i bestandsmålet på 3 årlige ynglinger.  Dette vil åpne for også å kunne gjøre uttak innenfor ulvesonen, og dermed kunne redusere noe av det presset som bla. Trysils befolkning nå opplever.

 Storfe i ulvesonen?

I Norge er det nå stort underskudd på storfekjøtt. Målet må være at vi skal kunne finne løsninger for å kunne ta i bruk de enorme beiteressursene som i dag er beslaglagt på grunn av rovviltforvaltning til økt norsk storfekjøttproduksjon. Det har vært flere eksempler i sommer på at dette ikke er enkelt. Når grenseflokkene blir inkludert i det norske bestandsmålet på 3 ynglinger, kan det gjennomføres rullerende uttak av overskytende ynglinger innenfor ulvesonen. Det vil være et avgjørende tiltak for å muliggjøre hold av storfe i disse områdene.

Se nyhetsartikkel i Østlendingen.

 Kontaktperson: Leder i Hedmark Bondelag Einar Myki tel.  90 74 50 79, epost  e.myki@online.no