I dette området legger vi en dyster sesong bak oss med flere hundre sau drept av ulv i Eidsvoll og omegn.

Ingvald Landet, styremedlem i Innlandet Bondelag, innledet på møtet å fortelle om hvordan har vært å være sauebonde i Østerdalen. Landet er opptatt av å utbytte utmark og ressursene som finnes der, men har hatt store tap til rovdyr. I år har det imidlertid vært en sesong med lave tap for hans del.

Leder i Sankelaget i Eidsvoll, Audun Knutsen, har hatt en mareritt av en beitesesong. 7 produsenter med sau på Østsida av elva har mista mange hundre sau. Juni og juli gikk med til å lete etter døde og skada sau, i et område med begrensa mobildekning. Alltid i hæla på ulven, men likevel for sent ute. 29. juli ble ulven felt. Beitelaget har behov for at man er enda bedre beredt før neste sesong. Rovdyr som påfører skade i beiteområdet, må få fellingstillatelse. Dette gjelder i flere beiteprioriterte områder.  Jakta og overvåkning av dyr vil bli mye bedre dersom mobildekningen i området bedres, legger Knutsen til.

Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet region Stor- Oslo minna om at Rovviltforvaltningen har et særlig ansvar for å forvalte rovviltet slik at utmarksbeiting kan drives forsvarlig innenfor prioritert beiteområde. Hun viste til Mattilsynets beiterapport for 2022 til Landbruks- og matdepartementet. Der skrever Mattilsynet:

  • «Mange steder utgjør rovdyr en alvorlig trussel mot dyrevelferden, høye tapstall lokalt er lite synlige i landsdekkende tall.»
  • «De reelle tallene for beitedyr tatt av rovvilt er også høyere enn hva de dokumenterte tapene viser».
  • «Med … de høye tapstallene som er dokumentert i en årrekke, mener Mattilsynet at rovviltforliket ikke fungerer etter hensikten»

Du finner plansjene som Ann Margaret Grøndahl viste til høyre.