Tine Øst

Ellen Anne Bergseng, styremedlem i Tine Øst, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Omorganisering av forretningsorganisasjonen til divisjoner nasjonalt for å styrke konkurransekraften.
 • Etter situasjonen med smørunderskudd utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for å være i forkant
 • Bekymret for råvaresituasjonen framover; færre kyr samtidig som en ønsker samme mjølkemengde med høyere fett%
 • Prosjekt for å styrke mjølkeproduksjonen i Gudbrandsdalen
 • Markedsordningen for mjølk kan komme under press ved et evt. regjeringsskifte. Det er betenkelig at politikerne ikke støtter opp og legger til rette for en bedrift som Tine som omsetter for 20 milliarder og har ca 10.000 eiere.
 • Mjølkekvote for 2013 vil bli diskutert internt i Tine før en gir råd til faglagene
 • Økologisk mjølkeproduksjon. Vi må våge å ta diskusjonen om hva og hvordan denne skal finansieres, og Bondelaget må også ta en grundigere debatt om økologisk produksjon.
 • Vi trenger forutsigbarhet og bedre økonomi i mjølkeproduksjonen

 Nortura

Johan Narum, leder i Regionutvalg Innlandet, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Noen endringer i eierorganiseringen – bl.a. er Regionene for Hedmark og Oppland slått sammen til en region
 • Det er en utfordring i å utnytte slaktekapasiteten med noe reduserte markedsandeler. Nedgangen i markedsandeler til Nortura er flatet ut og noe oppadgående for storfe og lam og flatet ut på gris. Markedsandelen i Oppland er over landssnittet på storfe, men under landssnittet for sau og gris
 • Arbeidet med tilførsel har høy prioritet i Nortura.
 • Prognosene for 2013 viser et stort underskudd på storfe og sau og et forholdsvis stort overskudd på gris og egg
 • Ulike markedsordninger og muligheter med målpriser, volummodellen og kyllingmodellen
 • Økningen i kjedenes bruk av egne merkevarer, EMV, er en stor utfordring for Nortura

Felleskjøpet

Ole Nikolai Skulberg, fagsjef næringspolitikk i Norske Felleskjøp, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Markedsordningen for korn og tilgangen på norsk korn
 • Kornarealet i Norge har gått ned med ca 750.000 dekar fra 1991 til 2012. Det reduseres med 30.000 – 40.000 per år
 • I 2012 er importen av korn større enn innenlands produksjon
 • Matkornforbruket i Norge faller kraftig. Dette skyldes at importen av brød og brødvarer har steget voldsomt
  • Kan snart blir overskudd av norsk matkorn – må brukes til dyrefôr og med redusert pris
 • Inntektsutviklingen har vært dårlig
 • Det er en utfordring å sikre balansen mellom kornøkonomi og husdyrøkonomi
 • Områder som må prioriteres framover:
  • Styrke kornøkonomien
  • Bedre konkurransekraften i verdikjeden for matkorn
  • Styrke fraktordningen
 • Hva gjør Felleskjøpet?
  • Felleskjøpet har et stort prosjekt på matkornsida
  • Felleskjøpet sammen med Nortura og Tine arbeider sammen for å styrke kornøkonomien uten å redusere konkurransekraften i resten av verdikjeden

 

 Av: Ola Råbøl

F.v. Ole Nikolai Skulberg (Felleskjøpet), Ellen Anne Bergseng (Tine Øst), Johan Narum (Nortura)