Importen av  matvarer til Norge har doblet seg siden år 2000 og utgjør i dag ca 40 milliarder kroner pr år. En styrking av importvernet vil være et viktig bidrag for at norsk jordbruk og matindustri skal kunne utvikle seg framover. For næringsmiddelindustrien i Innlandet er Regjeringens signaler i dag meget positivt. Myki sier at det også hadde vært ønskelig at styrket toll også hadde blitt gjort gjeldende for andre jordbruksvarer, som f.eks grøntproduksjon.

Einar Myki  tror ikke at et styrket tollvern vil føre til nevneverdige økte matvarepriser, men gjør at landbruket over tid kan få dekket økte kostnader i markedet. Som for annet næringsliv, er det avgjørende at prisene kan følge den generelle kostnadsveksten. Både de som produserer maten og videreforedler maten er avhengig av et godt importvern. Einar Myki vil derfor understreke betydningen av at flere jobber mot samme mål. Når næringsmiddelindustrien, fagforeninger og politikere aktivt setter samme sak på dagsorden så gir det resultater.

Matmangfoldet i Norge består både av norske og importerte varer. En styrking av importvernet gjør at en kan ta vare på det norske matmangfoldet. En import på 40 milliarder kr pr år og betydelige tollfrie importkvoter bl.a. på ost, gjør at en også vil ha det utenlandske mangfoldet i norske butikker.