Elisabeth Gjems, leder i Hedmark Bondelag

Gjems legger fram et omfattende og detaljert forslag i fellesmøtet for rovviltnemndene i region 4 og 5 fredag 28. august. Her skal kvoter for lisensfelling av ulv vedtas både innenfor og utenfor ulvesona.

Hedmark Bondelag mener at uttaket som er foreslått for nemnda kun vil bevare bestanden på nåværende nivå – det vil ikke bidra til å få bestanden ned på Stortingets vedtatte bestandsmål.

Sekretariatet har foreslått lisenskvoter på 16 (innenfor sona) og 12 (utenfor sona).
Hedmark Bondelag trekker fram modellberegninger som foreligger i møtets sakspapirer, og som viser at det kan felles 20-29 individer i Norge dersom målet er å opprettholde den norske delen av bestanden på samme nivå i 2021.

- Men målet er jo slett ikke å opprettholde bestanden så stor som den er nå. Bestanden ligger langt over målet, og må ned! påpeker Elisabeth Gjems.

Bestandsmålet for ulv i Norge er 4-6 ynglende par. Det skal være 3 helnorske par. Grenserevir regnes som halvt norske, og telles som 0,5.
Gjeldende tall for ulvebestanden er 8,5 ynglinger. Av disse, er det 6 helnorske revirer og 5 grenserevirer. Videre er det 7 revirmarkerende par i Norge, hvor av 5 i Norge og 4 på grensen.

- Bestandsmålet er virkelig overoppfylt. Tallene viser at det er potensiale for 11 helnorske ynglinger og yngling i 9 grenserevirer. Nå må vi få kraftfulle tiltak for å komme ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Forslaget som foreligger for rovviltnemnda holder ikke, og vi er krystallklare på at det må til et større uttak innenfor sona, sier Elisabeth Gjems.

Hun trekker fram at erfaringene denne sommeren, med stadig nye skadetilfeller og fellingstillatelser, viser at det er altfor mye ulv i gamle Hedmark.

Hun vil holde innlegg på møtet og legge fram et detaljert forslag for uttak av ulv innenfor sona, nettopp for å komme ned på bestandsmålet.

- Vi vil også minne om at den todelte målsettinga som Stortinget vedtok innebærer at det skal være mulig å drive med beitedyr også innenfor sona, sier Gjems.

I forslaget ligger følgende prioritering:

  1. Bestanden må ned på bestandsmålet, også gjennom aktiv forvaltning rettet mot revirhevdende par. Vi foreslår uttak av familiegruppene Kynna, Hernes og Aurskog. I tillegg må det revirhevdende paret i Hornmoen tas ut.
  2. Nye revir kan ikke etableres i beiteprioritert område. Deisjøreviret må fjernes.
  3. Man må tynne ut etableringene nord i ulvesona, fordi de i størst grad truer beitenæring innenfor sau, storfe og reindrift/villrein. Dette gjelder både innenfor og utenfor sona. Etablering i nord skaper også problemer ved lisensfelling utenfor sona, og ved vurdering av skadefelling i beitesesongen.

Det foreslås følgende kvoter:

  • En kvote på inntil 21 med hensikt å ta ut alle individene familiegruppene i Kynna, Hernes og Aurskog
  • En aktiv forvaltning av de revirhevdende parene, slik at konfliktnivået reduseres og en hindrer etablering av familiegrupper i beiteprioriterte områder/ og i randsonen av beiteprioriterte områder. Deisjøreviret vedtas flyttet ut av gamle Hedmark eller tas ut og det gis en kvote på inntil 6 ulver med hensikt å ta ut alle individene i Hornmoenreviret.
  • En kvote på inntil (16 ulver *0,5) 8 med hensikt å ta ut 3 grenserevir.