Dialog med Dyrevernalliansen

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag møtte Dyrevernalliansen til dialogmøte denne uka. Et konkret resultat av møtet er at representanter fra alliansen blir invitert til Hedmark for å besøke en av våre dyktige svineprodusenter.


Fra venstre: Erling Aas-Eng, Helle Haukvik, Marianne Kulø, Live Kleveland og Margrete Nøkleby.

På Hedmark Bondelags årsmøte i mars sto dyrehelse og folkehelse på dagsordenen. I den forbindelse uttalte fylkesleder Erling Aas-Eng at det i dyreverndebatten dessverre er mange som har et urealistisk syn på hva det vil si å drive husdyrbruk for å produsere mat. 

- Jeg tror vi må skape en bedre dialog med bl.a. Dyrevernalliansen, hvor vi må ha fokus på hva vi kan få til innenfor de rammene vi driver husdyrholdet vårt i dag. Dyrevelferdsdebatten trenger sårt et større innslag av realisme. Det er jo ikke bare å slippe kyllingen ut i friluft eller grisen til skogs. Vi en stor jobb å gjøre overfor forbrukeren for å vise fram den gode dyrehelsa vi har, samtidig som vi møter spørsmålene om dyrevelferd med mest mulig åpenhet, sa Aas-Eng på årsmøtet.

Dyrevernalliansen tok Hedmark Bondelag på ordet, og sendte raskt en invitasjon til Erling Aas-Eng om å få i stand et møte.
Onsdag 18. april fant møtet sted i Dyrevernalliansens lokaler i Oslo. 
Dyrevernalliansen var representert med fagleder Marianne Kulø, kommunikasjonsleder Live Kleveland og vitenskapelig rådgiver (veterinær) Helle Haukvik.
Hedmark Bondelag var representert ved fylkesleder Erling Aas-Eng, organisasjonssjef Margrete Nøkleby og rådgiver Guro Breck.

Møtet var et dialogmøte, med mål om å bli nærmere kjent med hverandres ståsteder. 

Erling Aas-Eng la sterk vekt på at det er god dyrevelferd og et strengt og godt regelverk i dyreproduksjon i Norge. Kunnskapsnivået blant norske bønder er høyt, og det er gjennomgående gode holdninger. Men: Det eksisterer enkelte brudne kar, og det er viktig å arbeide for å heve snittet. Hva som er god dyrevelferd og riktige tiltak er også forhold som er i stadig utvikling og bevegelse.
Aas-Eng understreket også at det er en økonomisk virkelighet som legger føringer for hvilken type driftsmodell som norske bønder kan satse på. 
Her kom møtets første enighetspunkt, for også Marianne Kulø la vekt på at dyrevelferd fra myndighetenes side har blitt stemoderlig behandlet når det gjelder investeringsmidler.

Dyrevernalliansen legger sterk vekt på adferdsbehov hos dyrene, og mener at godt dyrestell og omsorg fra bonden ikke nødvendigvis innebærer at dyrevelferden er på topp. 

Forut for møtet har det vært stort mediefokus på kritikkverdig svinehold i Rogaland. Dyrevernalliansen har også arbeidet mye med svineproduksjon, og har blant annet laget en rapport og matrise som tar for seg hvordan Dyrevernalliansen mener dyrevelferden er hos ulike produsenter/kjøttmerkevarer i Norge.

Rammen på møtet var kun en time, og det ble derfor lite tid til å gå i dybden på dette feltet. Det ble derfor avtalt at veterinær Helle Haukvik og fagleder Marianne Kulø blir invitert til Hedmark på gårdsbesøk hos en svineprodusent om noen uker.


Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Helle Haukvik, Marianne Kulø og Live Kleveland diskuterte overordnede temaer innen dyrevelferd.


 Helle Haukvik og Marianne Kulø ønsker å komme til Hedmark for å besøke en svineprodusent.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere