Klima- og miljødepartementet har sendt ut brev der dei stadfestar vidareføring av prøveprosjektet for meir effektiv lisensjakt på jerv.    Ordninga skal evaluerast til neste år, for å vurdere om den skal gjerast permanent.

- Vidareføring av lisensfellingsprosjektet betyr at dei som er med i prosjektet i Indre Sogn framleis kan nytte lys på åte og kameraovervaking av jervebås også i vinter, oko som er svært positivt for å kunne gje eit betre grunnlag for å kunne lukkast med felling, avsluttar Sognnes.

Her finn du brevet frå departementet