Direktoratet for Naturforvaltning har gjeve løyve til felling av 2 jerv i Indre Sogn, men med utgangspunkt i dei spor og observasjonar som er gjort er dette eit for lågt tal held Flatjord fram.  SNO sine folk, som registrerer spor i felt, seier at aktiviteten knytt til jerv er høgare i Indre Sogn i år enn i fjor. Jerven som vart felt sist veke var ein yngre hannjerv.  No håpar vi på godt ver og gode sporingstilhøve i fjellet.  Det er avgjerande for om SNO skal kunne lukkast i å felle fleire jerv.  I neste runde vil resultatet av uttaket vere avgjerande for i kva grad Rovviltforliket kan oppfyllast i våre område der beitenæringa skal vere prioritert framom rovviltet, avsluttar Flatjord.

Kontakt Flatjord: 481 55 811