Østfold Bondelag har basert sitt høringsinnspill på blant annet et webinar for lokallagsledere og fylkesstyrets medlemmer, skriftlige innspill fra 17 lokallag, muntlige innspill på ulike arenaer og tre behandlinger i fylkesstyret.

Østfold Bondelag mener at det er helt avgjørende at inntektsmålet for jordbruket utformes slik at det har bred politisk støtte og at det står seg over tid med skiftende flertall på Stortinget.

Østfold Bondelag skriver i sitt høringsinnspill at det ikke bør stilles et normeringskrav da det er flere hensyn enn de reint bedriftsøkonomiske som bonden må ta i drifta si, enten det er snakk om næringas målsetninger, samfunnets krav eller naturgitte forhold. Dersom det likevel skal stilles et normeringskrav, må dette ligge på et nivå som er representativt for næringa. I Østfold vil veldig mange av kornbrukene falle "under norm" med forslag fra inntektsutvalget. 

Østfold Bondelag er støtter derfor forslaget om å benytte en modifisert totalkalkyle, der man legger inn næringas utgifter til blant annet jordleie og innleid arbeidskraft, som grunnlag for å måle bondeinntekta på nivå.

Østfold Bondelag syns det bør være et avkastningskrav på egenkapital for å synliggjøre
mengden kapital som er bundet i bedriften, og for å synliggjøre hva bonden sitter igjen med
som inntekt etter at avkastning på kapital er trukket vekk. Avkastningskravet bør følge
markedsendringer. Østfold Bondelag mener det er totalkapitalen, både lånt kapital og egenkapital, som bør legges til grunn, når man skal sammenligne på nivå. Jordbruket har ikke samme mulighet for å ta ut høyere priser i markedet slik andre bedrifter har. Østfold Bondelag mener derfor at Norges Bondelags vedtak fra årsmøtet i 2021, om å skille vederlag til arbeid og egenkapital, fortsatt står seg, og at det derfor ikke er behov for å vurdere dette spørsmålet på nytt i denne omgang.

Du finner hele Østfold Bondelags høringsinnspill på menyen til høyre.