Fredag 18. mars la ei partssammensatt arbeidsgruppe fram sin rapport med forslag til ny fordelingsnøkkel mellom fylkene, for midler innen regionalt miljøprogram (RMP). Rapporten blei opprinnelig bestilt av partene i jordbruksoppgjøret i 2020, etter forslag fra staten. Det var Landbruksdirektoratet som fikk oppgaven, og de la fram en rapport til jordbruksoppgjøret 2021. Denne rapporten blei det mye støy rundt, da den ville innebært en stor omfordeling mellom fylkene. For eksempel ville region Oslo og Viken miste 14,7 mill. kroner (2021-tall) til andre fylker, i hovedsak fordi husdyrtetthet var vektet tungt, og fordi vannkvalitet ikke var et kriterium.

I år har ei partssammensatt arbeidsgrupppe sett på nøkkelen på nytt. Også den modellen som denne gruppa foreslår vil forfordele Oslo og Viken, og føre til at regionen vil få redusert sin ramme med 12,4 mill. kroner, tilsvarende 9,1 prosent av den totale ramma (2021-tall).  Det er partene i jordbruksoppgjøret, jordbrukets faglag og staten, som skal behandle den i vårens jordbruksoppgjør.

Østfold Bondelag er tydelige i sin konklusjon og skriver at "Østfold Bondelag ser ikke at den forenklede modellen til fordelingsnøkkel ivaretar områder med store vannmiljøutfordringer på noen særlig bedre måte enn foreslått i Landbruksdirektoratets rapport nr. 9/21, og vi gjentar vår konklusjon fra 2021; Østfold Bondelag kan ikke akseptere å innføre den foreslåtte fordelingsnøkkelen for Regionale miljøtilskudd. Vi mener at nøkkelen forsterker den eksisterende underfinansieringen av tiltak mot avrenning av jord og næringssalter til sårbare vassdrag. Modellen må inneholde sårbarhetskriterier, og utslipp til vassdrag med dårlig økologisk tilstand må prioriteres høyere i fordeling av midler."

Hele høringsinnspillet finner du i menyen på høyre side.