Høringer og uttalelser

Peker på modifisert totalkalkyle for å finne bondens inntekt

1. desember sendte Østfold Bondelag sitt innspill til Norges Bondelag om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket. Innspillet er basert på en god og grundig prosess, der hele 17 av lokallagene sendte inn høringsinnspill. Østfold Bondelag har i sitt innspill blant annet pekt på å bruke en modifisert totalkalkyle til å sammenlikne bondens inntekt med lønnsnivået til andre grupper.

På bekostning av norsk matproduksjon

Denne uka stadfestet Statsforvalteren i Oslo og Viken de nye miljøkravene for jordbruksarealene i Østfold og Akershus fra 1.1.2023. I store deler av Østfold vil det bli et krav om at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb eller gras. – Dette er et krav som ikke er målrettet, vil båndlegge store arealer og vil gå på bekostning av matproduksjon basert på norske ressurser, sier en engasjert leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Innspill til handlingsplan for økt økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en pågående høring av utkast til handlingsplan for økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 2022 – 2026. - Det er et godt og nødvendig utgangspunkt for utvikling og vekst av økologisk produksjon, og i neste omgang økt forbruk både innenfor det offentlige og hos den enkelte forbruker.

Vil bidra til en reinere Oslofjord

Norges Bondelag sendte 1. juni svar på høringen med forslag om nye miljøkrav for Oslo og Viken. I sitt svar peker Bondelaget på at kravene må være kunnskapsbaserte og målretta. Derfor mener Bondelaget at de beste tiltakene for å redusere nitrogenavrenning til Oslofjorden er god gjødselplanlegging, presisjonsgjødsling og dyrking av fangvekster, framfor Statsforvalterens forslag om å pålegge at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb.

Ingen aksept for ny fordeling

- Vi kan ikke akseptere forslaget til ny fordelingsnøkkel for RMP-midlene. Vi skal produsere mest mulig mat i et fylke mye god kornjord. Vi er klare til å utføre dette samfunnsoppdraget. Men, når vi samtidig får i oppgave å redde Oslofjorden og ta vare på vassdragene, med enda mindre midler, må rope et varsko. Dette er hoderystende forslag som kommer til å få store konsekvenser for tilslutningen til RMP, sier en opprørt Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Endringer i avlingsskadeordningen?

Styret i Østfold Bondelag har gitt sitt innspill til rapporten «Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt» . Dette er en gjennomgang av det vi tidligere kalte avlingsskadeordningen, og forslagene vil ble en del av årets jordbruksforhandlinger. Les vårt innspill her.

Krever full kompensasjon for rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag sendte torsdag 28. januar 2022 et brev til rovviltnemnda i region 4, der fylkeslaget blant annet krever økte satser for oppsett og drift av rovviltavvisende gjerder. Østfold Bondelag påpeker i samme brev at rammen for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) er alt for lav i våre områder og at denne også må heves betraktelig. Brevet blei svært aktuelt da Oslo tingrett tre dager seinere avsa en dom der de stanser lisensjakta på fire flokker innenfor ulvesona.

Tydelig svar på regional rovdyrforvaltning

Østfold Bondelag har latt seg høre på rovvilt 4 sin forvaltningsplan for store rovdyr. I sitt svar er fylkeslaget klare på at individer og familiegrupper som forvolder skade må tas ut, og at det må gis stående fellingstillatelse på ulv som har angrepet beitedyr og fortsatt befinner seg innenfor rovviltavvisende gjerde.

Miljøkrav på bekostning av matkornproduksjonen

- Får Statsforvalteren det slik den ønsker i sitt forslag til nye regionale miljøkrav for jordbruket i Østfold og Akershus, vil det i store områder bli redusert mulighet for å produsere høsthvete. Dette vil gå på bekostning av landets mulighet til å produsere matkorn, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Signaler til jordbruksforhandlingene 2022

Viken Fylkeskommune ønsket signaler fra bondelagene i Østfold, Akershus og Buskerud til behandling av fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene 2022. - Fylkesbondelagene understreker at dette er innspill til prioriteringer slik vi ser utfordringene pr. nå, og at våre endelige og respektive innspill avgis først i mars 2022, uttaler fylkeslederne.

Lot seg høre om samferdsel

Østfold Bondelag har sendt høringssvar til Viken fylkeskommune sin samferdselsstrategi for 2022-2025. I brevet la fylkeslaget vekt på jordvern og arealeffektivitet, framkommelighet, spredning av svært uønska ugrasarter og breibåndsutbygging.

Høring - framtidig opplæringsmodell for agronom

Norges Bondelag har invitert til en intern høring for å få innspill til fremtidig opplæringsordning for Vg3 landbruk (agronomutdanninga). Østfold Bondelag er opptatt av at bondelaget skal søke å være en premissgiver i utviklingen av det som tilbys av kompetanse og utdanning til vårt yrke, og her kan dere lese styets innspill.

Innspill til regional vannforvaltningsplan 2022 - 2027

Styret i Østfold Bondelag understreket i sitt høringssvar at all matproduksjon har en miljøpåvirkning, og målet om god miljøtilstand i vannforekomstene må balanseres mot målet om økt matproduksjon.

Stortingets rovviltpolitikk må følges opp!

Dette er det klare rådet Østfold Bondelag har gitt til rovviltnemnda i region 4 når de nå skal revidere forvaltningsplanen for sin region. Både bestandsmålet og den todelte målsetninga må følges opp, og det må følger penger med for å sette opp og drifte rovviltavvisende gjerder, krever fylkeslaget.

Med melk, vei og næringspolitikk på dagsorden

Leie av melkekvoter, ny ringvei 4 øst for Oslo og innspill til Norges Bondelags næringspolitiske program 2020 var tre av sakene fylkesstyret i Østfold Bondelag tok stilling til på styremøtet 27. februar.

Høringsinnspill til Regional klima- og energiplan i Østfold

Østfold Bondelag har sendt innspill til Østfold Fylkeskommunes høringsforslag til regional klima- og energiplan 2019-2030.

Uttalt seg om både rovdyrpakke og nedskalering av melkeproduksjon

Østfold Bondelag sendte i forrige uke inn to innspill til Norges Bondelag. Det ene handlet om de sju endringene regjeringa ønsker å gjøre innen rovdyrforvaltninga, mens det andre handlet om hvordan næringa skal møte en nedskalering av nærmere 100 millioner liter melk, som følge av utfasing av Jarlsbergost-eksporten.

Vern matjorda framfor å forby nydyrking av myr!

Østfold Bondelag har uttalt seg om regjeringas forslag til å forby nydyrking av myr, og er sterkt kritisk til et absolutt forbud. Dette begrunnes gjennom et usikkert kunnskapsgrunnlag, og at eventuelt forbud mot nydyrking kun må gjelde myr som er djupere enn en meter. Østfold Bondelag mener at også annen omdisponering av myrarealer må forbys.

Støtter ikke et forbud mot hold av pelsdyr

- Vi mener at regjeringas forslag er et næringsforbud som står i grell kontrast til Granavoll-plattformens ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Høringsinnspill til forslag på endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Husdyrkonsesjonsregelverket regulerer produksjonsomfanget hos den enkelte produsent ved å sette grenser for hvor mange dyr som kan omsettes og slaktes per år, eller hvor mange dyr produsenten kan ha innsatt til enhver tid. Landbruks- og matdepartementet har som følge av jordbruksoppgjøret 2018 nå foreslått å gjøre endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. I menyen til høyre finner du Østfold Bondelags høringssvar på forslag på de foreslåtte endringene.

Forventninger til jordbruksforhandlingene 2019

Østfold Bondelag gir hvert år innspill til Østfold Fylkeskommune når de skal sende sine signaler og forventninger til de årlige jordbruksforhandlingene. - Vi er opptatt av at fylkeskommunen i sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2019 legger til grunn at det å øke jordbruksproduksjonen i Østfold er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting i fylket, understrekes i brevet.

Innspill til regionale bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022 er et overordnet program som skal danne grunnlag for utvikling av jord- og skogbruk innenfor fylkene innenfor denne regionen. Blant annet bruken av ulike tilskuddsordninger som framforhandles over jordbruksavtalen knyttet til bygdeutviklingsmidler, skogfondmidler osv.

Høringssvar Regionalt miljøprogram 2019 - 2022

Østfold Bondelag har gitt innspill på forslag til nytt regionalt miljøprogram for perioden 2019 - 2022. Som følge av at vi fra 01.01.19 har felles Fylkesmannsembete (mellom Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud), kalt Viken og Oslo skal dette programmet dekke hele dette geografiske område. Dette ligger til grunn for bondelagets konkrete forslag på de enkelte områder.

Bondelaget peker på løsninger

Det er invitert til høring på handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2019 – 2022 som er en sentral del av Regional transportplan for Østfold mot 2050. Østfold Bondelag behandla høringsforslaget på styremøtet 30. mai 2018, og er i sitt tilsvar opptatt av å peke på praktiske løsninger som kan gjøres for å minske behovet for å bygge ned matjord, men allikevel oppnå behovet for å oppgradere mindre veier, gang- og sykkelstier, hensettingsplasser for tog, behov for grunnerverv osv.

Skarpe reaksjoner på Regional transportplan

- Det er på ny en stor skuffelse å se at jordvern og dyrka mark kun er nevnt én eneste gang i forslag til regional transportplan mot 2060, som nå er på høring, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag. Dette dokumentet skal legge grunnlag for de kommende handlingsprogrammene, og har nevnt dyrka jord kun i en drøfting om fortetting under avsnittet «Miljø» på side 12. Ikke en gang under avsnittet «Målkonflikter» er de matproduserende arealene nevnt med et eneste ord.

Østfold mot 2050 - signaler fra Østfold Bondelag

Østfold Bondelag har behandla forslag til Fylkesplan for Østfold "Østfold mot 2050", og er godt fornøyde med at vern av matjord, enten den er dyrka eller dyrkbar har fått såpass stor oppmerksomhet. Det er allikevel etter vårt syn områder som må ut av planbestemmelsene, bemerker fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Reagerer på at oppgaver i vannforvaltning flyttes

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Østfold Bondelag stiller seg skeptisk til om ikke en slik endring kan føre til at man regionalt mister verdifull råderett til å forvalte vannmiljø- og matproduksjon. Østfold Bondelag er av den oppfatning at dagens organisering har gitt oss større mulighet til politisk påvirkning enn det dette nye forslaget åpner for.

Vil ikke forby nydyrking av myr

I sitt høringssvar skriver Østfold Bondelag at et totalforbud vil medføre innskrenkning i den private eiendomsretten, at det er knytta svært stor usikkerhet til både klimagassbesparelsene og utforming av en eventuell avtale med EU. Fylkeslaget er bekymret for at forbudet vil gjøre vanskeligere å oppfylle Stortingets mål om økt matproduksjon, og vil derfor ikke forby nydyrking av myr.

Økt matproduksjon, også i Østfold

Østfold Bondelag behandlet høring på fylkesplanens samfunnsdel på styremøtet i august. Bondelaget gir ros til fylkeskommunen for å omtale jordvern i planen, men ønsker også at ordlyden må strammes opp, slik at Stortingets mål om økt matproduksjon blir et viktig mål for Østfoldsamfunnet fram til 2050.

Høringssvar fra Østfold Bondelag på Regional transportplan for Østfold mot 2050

Østfold Bondelag avga sitt høringssvar til Østfold Fylkeskommune 7. april 2017. Østfold Bondelag poengterte blant annet viktigheten av å tenke jordvern i prosessen med Regional transportplan.

Svar på intern høring på endringer i dyrehelseforskriften fra Østfold Bondelag

Østfold Bondelag svarte på intern høring (dvs. Norges Bondelag) på endringer i dyrehelseforskriften 3. mars 2017.

Svar på høringsutkast for regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon.

Østfold Bondelag sendte svar på høringsutkast for regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon til Østfold Fylkeskommune 18. februar 2017.

Østfold Bondelag ønsker ekstra investeringspakke for melk i distriktene

Østfold Bondelag leverte 15. mars sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger. I dette foreslår Østfold Bondelag at det settes av 700 mill. kroner til ekstra investeringstilskudd for små og mellomstore melkebruk i distriktene.

Villsvin – en uønska art!

Østfold Bondelag har levert innspill vedrørende forvaltningsplan for villsvin til Østfold fylkeskommune. Her uttrykker vi vår frykt for konsekvensene av villsvinet for de som driver matproduksjon i fylket, og påpeker at villsvin er en uønska og svartelistet art, som ikke må bli en del av Østfolds fauna.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere