Høringer og uttalelser

Stortingets rovviltpolitikk må følges opp!

Rovviltavvisende gjerde

Dette er det klare rådet Østfold Bondelag har gitt til rovviltnemnda i region 4 når de nå skal revidere forvaltningsplanen for sin region. Både bestandsmålet og den todelte målsetninga må følges opp, og det må følger penger med for å sette opp og drifte rovviltavvisende gjerder, krever fylkeslaget.

Med melk, vei og næringspolitikk på dagsorden

Leie av melkekvoter, ny ringvei 4 øst for Oslo og innspill til Norges Bondelags næringspolitiske program 2020 var tre av sakene fylkesstyret i Østfold Bondelag tok stilling til på styremøtet 27. februar.

Høringsinnspill til Regional klima- og energiplan i Østfold

Østfold Bondelag har sendt innspill til Østfold Fylkeskommunes høringsforslag til regional klima- og energiplan 2019-2030.

Uttalt seg om både rovdyrpakke og nedskalering av melkeproduksjon

Østfold Bondelag sendte i forrige uke inn to innspill til Norges Bondelag. Det ene handlet om de sju endringene regjeringa ønsker å gjøre innen rovdyrforvaltninga, mens det andre handlet om hvordan næringa skal møte en nedskalering av nærmere 100 millioner liter melk, som følge av utfasing av Jarlsbergost-eksporten.

Vern matjorda framfor å forby nydyrking av myr!

Østfold Bondelag har uttalt seg om regjeringas forslag til å forby nydyrking av myr, og er sterkt kritisk til et absolutt forbud. Dette begrunnes gjennom et usikkert kunnskapsgrunnlag, og at eventuelt forbud mot nydyrking kun må gjelde myr som er djupere enn en meter. Østfold Bondelag mener at også annen omdisponering av myrarealer må forbys.

Støtter ikke et forbud mot hold av pelsdyr

- Vi mener at regjeringas forslag er et næringsforbud som står i grell kontrast til Granavoll-plattformens ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Høringsinnspill til forslag på endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Husdyrkonsesjonsregelverket regulerer produksjonsomfanget hos den enkelte produsent ved å sette grenser for hvor mange dyr som kan omsettes og slaktes per år, eller hvor mange dyr produsenten kan ha innsatt til enhver tid. Landbruks- og matdepartementet har som følge av jordbruksoppgjøret 2018 nå foreslått å gjøre endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. I menyen til høyre finner du Østfold Bondelags høringssvar på forslag på de foreslåtte endringene.

Forventninger til jordbruksforhandlingene 2019

Østfold Bondelag gir hvert år innspill til Østfold Fylkeskommune når de skal sende sine signaler og forventninger til de årlige jordbruksforhandlingene. - Vi er opptatt av at fylkeskommunen i sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2019 legger til grunn at det å øke jordbruksproduksjonen i Østfold er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting i fylket, understrekes i brevet.

Våre samarbeidspartnere