Østfold Bondelag behandlet saken i sitt styremøte den 25. august og vedtok å avgi følgende innspill

Vekst basert på norsk produksjon

Østfold Bondelag understreket betydningen av at planen legger til grunn at det er økning av den norske økologiske produksjon (som grunnlag for økt norsk forbruk) som er målet. Vi ber om at det tydeliggjøres gjennom hele planen, ikke bare innledningsvis.

Produksjon

Østfold Bondelag peker med bekymring på signaler om at etablerte økoprodusenter vurderer å gå over til konvensjonell produksjon i hovedsak fordi de opplever at markedet ikke er villig til å betale for merprisen på økologisk kontra konvensjonell. Vi foreslår derfor at det under innsatsområdene legges inn en «ny utfordring» som beskrives som «.. manglende økonomisk lønnsomhet…», og vi pekte på ulike strategier for å oppnå dette.

Offentlig forbruk

Styret i Østfold Bondelag har observert gjennom flere år at endringer i produksjon og etterspørsel ser ut til å kunne ha en sammenheng med både fjerning av politisk vedtatte mål for produksjon og forbruk i tillegg til at forbrukes preferanser for sine valg i større grad preges av stikkord som bærekraft, klima o.l. på bekostning av økologisk.

Østfold Bondelag har engasjert seg i arbeidet for å få reetablert forpliktende mål for produksjon og forbruk av økologiske landbruksprodukter. Det offentlige Oslo og Viken må også på dette området gå foran og sette klare mål for sine innkjøp. For eksempel gjennom å tallfeste forpliktende mål om å kjøpe minimum 15 prosent norskproduserte økologiske matvarer til sine kantiner og storkjøkken, enten disse drives av det offentlige eller private.