Arbeidet med nye miljøkrav startet i 2018, og etter tre høringsrunder har Statsforvalteren i Oslo og Viken stadfestet de nye miljøkravene for jordbruket. Miljøkravene vil gjelde så å si all dyrka mark i Østfold, og det aller meste av arealet i Østfold vil få de strengeste kravene. Ett av de strengeste kravene innebærer at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb eller gras. Det vil også tillates direktesåing og såing etter lett høstharving til høstkorn og -oljevekster innen 20. september.

Vi har hatt en lang prosess med flere høringer. Vi har fått justert en del, slik at flere av krava blir til å leve med, uttaler OleKristian Bergerud, som er fylkesleder i Østfold Bondelag. – Når det gjelder 60/40-regelen har Østfold Bondelag derimot ikke fått gjennomslag.

Vi mener at denne regelen verken er målrettet eller kunnskapsbasert, og vi kommer til å jobbe for å få til endringer på dette kravet så fort som mulig. Vi håper på politisk forståelse, vilje og drahjelp, avslutter fylkeslederen.

 

Her finner du miljøkrav og kart over miljøkravområdene (1 er lys grønn, og 2 er mørk grønn): https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/regionale-miljokrav-for-jordbruket-i-oslo-og-viken-er-na-bestemt/