Planen som har vært på høring i vår skal dekke både vannregion Innlandet og Viken. Det er et omfattende geografisk område hvor både utfordringer og muligheter er svært ulike. Østfold Bondelag har samarbeidet med bondelagene i hele regionen, og vårt høringssvar er basert på en rekke felles prinsipielle poeng. I tillegg er spesielle utfordringer i vår region påpekt.

Vi peker i vår høringsuttalelse på at omfattende tiltak og ikke minst overvåking av vanntilstander over flere år har gitt oss en uvurderlig kunnskap og erfaring til det videre arbeidet. Vi peker også på at mye gjenstår, blant annet at Vann-nett ikke ennå er det verktøyet det har som mål å være, at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til de karakteriseringene som estimeres osv.

Miljømål og sterkt modifiserte vannforekomster

Vi stiller videre også spørsmål knyttet til hvilke vannforekomster som er gitt/kan gis utsatt frist, hvorfor og ikke minst hva som vil skje om vi ikke er i mål ved fristens utløp. I denne forbindelse ber vi igjen om en klargjøring knyttet til om det er formelle begrensninger i vannforskriften m/retningslinjer som er til hinder for at det kan stilles mindre strenge miljømål knyttet til eturofi/næringsstoffer i SMVF.  Vi mener det ikke er noen faglige holdepunkter for et slikt resonnement. 

Åpning av bekkelukkinger

Østfold Bondelag merker seg at Vannregion Innlandet og Viken har foreslått to prosjekter for gjenåpning av bekkelukkinger i jordbruksområder. Formålet er å bedre miljøtilstanden i vannforekomstene.  Bondelaget stiller seg kritiske til å gå til det skritt å åpne bekkelukkinger for å hindre avrenning. Vi må anerkjenne at inngrepet er gjort for å skape grunnlag for mer effektiv matproduksjon. Om det igangsettes omfattende bekkeåpninger vil store arealer gå ut av norsk matproduksjon, i tillegg til at det er svært kostnadskrevende og omfattende. 

Les hele uttalelsen - dokumentet finnes i høyre kolonne