Fakta om fylkesplanen
Østfold fylkeskommune sendte i sommer ut utkast til fylkesplanens samfunnsdel ut på høring. Utkastet inneholder komplett forslag til omtale av samfunnsdelens tre hovedtemaer; verdiskaping og kompetanse, levekår og folkehelse, og klima og miljø. Dokumenter til høringen finnes her: https://www.ostfoldfk.no/planlegging-og-horinger/pagaende-planarbeid-og-horinger/fylkesplan/

Endelig forslag til fylkesplan vil bestå av to hoveddeler; samfunnsdelen og arealstrategien. Arealstrategien vil bli utarbeidet høsten 2017, og samfunnsdelen som nå er på høring vil gi føringer og ligge til grunn for arbeidet med arealstrategien. Formell sluttbehandling av komplett forslag til rullert fylkesplan vil foregå våren 2018. .

I forslag til samfunnsdel er jordvern viet følgende avsnitt i kapittel 2: «Østfold har et særlig ansvar for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark. Strenge prioriteringer og et godt jordvern har gjort at det i 2050 fremdeles er stor matproduksjon i Østfold, samtidig som biologisk mangfold er tatt vare på. Jord- og skogbruket i Østfold gir i 2050 minst utslipp per produsert enhet sammenlignet med konkurrentene.». Delmålet for jordvern i samme kapittel er utformet slik: «Den årlige omdisponeringen av dyrka mark i Østfold skal reduseres til et absolutt minimum».

Østfold Bondelag ønsker at formuleringene i tekst og delmål må bli mer offensive på vegne av matjorda, og ikke minst de som lever av den, som bønder eller arbeider i næringsmiddelindustrien, sett hen til Stortingets mål om å øke landets matproduksjon.

Hele høringssvaret finner du i boksen til høyre for denne artikkelen.