Startskuddet har gått – inntektsløftet skal gjennomføres

Samtidig som Bondetinget var samlet, vedtok Stortinget årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret var starten på opptrappingen av inntektene i landbruket, og har gitt et helt avgjørende pusterom for økonomisk pressede bønder. Det er nødvendig for å sikre matberedskapen gjennom en løpende matproduksjon og bønder med framtidstro.

Inntektsløft er fortsatt den viktigste saken for Bondelaget. Inntekt er grunnlaget både for økt norsk matproduksjon, investeringer og rekruttering til landbruket. Et inntektsmål der inntektsnivået i jordbruket skal sammenliknes med lønnsmottaker og en forpliktende opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden må på plass. Jobben med å løfte bondens inntekt skal ikke stoppe opp selv om Grytten-utvalget har utsatt sin leveranse.

Bondetinget mener det må legges til rette for økte inntektsmuligheter og et bærekraftig og framtidsretta norsk landbruk gjennom:

  • Bedre konkurransekraft for norske landbruksvarer og mer fleksibel bruk av tollvern og overgang til prosenttoll.
  • Tiltak som bidrar til at bonden får sin rettmessige andel av verdiskapinga i verdikjeden for mat.
  • Økt norskandel i både mat og fôr.
  • Tydeligere opprinnelsesmerking og økt tilbud av landbruksprodukter med opp mot 100% norskandel.
  • Investeringsmidler for å møte nye krav i drifta, enten det gjelder klima, dyrevelferd eller andre behov.
  • Velferdsordninger på lik linje med andre grupper i samfunnet. Ordningene må forbedres, tilpasses og styrkes.
  • Miljøkrav og -hensyn som er kunnskapsbaserte, målretta og balanserte. Matproduksjon skal vektes høyt, og bondens ulempe må fullt ut kompenseres.

Et levende landbruk gir levende bygder. En mangfoldig matproduksjon på små og store gårdsbruk over hele landet er den beste beredskapen Norge kan ha. Utgangspunktet må være en bærekraftig bruk av ressursene på gården; de menneskelige, økonomiske og miljømessige. Bondetinget mener at rammevilkårene for landbruket må legge til rette for dette.

Lokallaga er Norges Bondelags gullbeholdning. Det er aktive lokallag over hele landet som samler bygda og tar vare på produksjonsmiljøene. De synliggjør behovet for å løfte inntektene i landbruket. Alle ledd i organisasjonen er viktige for å sikre støtte og politisk flertall i prosessen mot en opptrappingsplan med nytt inntektsmål.

Siden årsmøtet i fjor har vi fått politisk gjennomslag for en retningsendring i landbruket og en opptrappingsplan, men nå må vi få gjennomført endringene! Med den politiske viljen Stortinget og regjeringa viser, skal landbruket selv presentere de gode løsningene og bidra til å få satt de ut i livet. Det handler om politikk, og ansvaret for landbrukspolitikken ligger i Stortinget.