Aase Maren Hesleskaug, styremedlem i Østfold bondelag, kommer og orienterer om aktuelle saker.

Thomas Riiser, leder av fellesutvalget for bondelagene i Indre Østfold kommune orienterer om fellesutvalgets arbeid.

Gulbrand Eng, daglig leder for Østmøllene, orienterer om status for korn, priser og marked.

Saksliste:

  1. Åpning av leder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning for styreåret 2020/21
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
  8. Valg

Saker som ønskes behandlet under pkt 6 skal være innkommet leder Hans Anders Olsen senest 11. oktober. Epost: hansa@natrud.no

Det blir servering.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen!