Innherred samkommune
Postboks 130 
7601 Levanger
 
Høringsuttale til planprogram for kommunedelplan Verdal byområde 
 
Verdal landbrukslag viser til forslag til planprogram for kommunedelplan Verdal byområde som ligger ute på kommunen sine nettsider, med høringsfrist 1. desember.
 
Vi registrerer at planområdet ikke er endret i forhold til tidligere planer, samt at det presiseres at kommunen er opptatt av at dyrkamarka er viktig. Likevel nevnes det også at det vil være en avveining med hensyn til boligpresset i kommunen. 
 
Vi vil understreke viktigheten med at sentrumsutviklingen skjer innenfor kjerneområdet for dagens bebyggelse, og at man ikke tar mer landbruksareal i bruk til fordel for boligbygging. De dyrkbare arealene i sentrum er under sterkt press fra mange hold, noe som skaper usikkerhet for de som driver sentrumsnært landbruk. 
 
Fare for ytterligere nedbygging 
 
En åpning for bygging på de sentrumsnære landbruksområdene vil føre til ytterligere fragmentering av dyrkamarka. Slik vi vurderer det vil dette medføre at det i neste omgang blir lettere å fatte vedtak om fortetting mellom nyetablerte utbyggingsområder. Vi mener det er mange andre tilgjengelige arealer som er godt egnet til utbygging, også utenfor sentrumskjernen (f.eks. Leklemsåsen). Med relativt korte avstander og god infrastruktur, også for myke trafikanter, vil det likevel ikke være langt til sentrum. 
 
Bosetting utafor sentrum 
 
Et annet aspekt ved å øke byggeaktiviteten i sentrum er at dette vil føre til en videre tilflytting fra grendene utenfor sentrum, som gjør grendemiljøene enda mer sårbare. Færre bosettinger utenfor sentrum gir også ringvirkninger for skole og andre samfunnstilbud utenfor bykjernen. 
 
Jord av høy dyrkingskvalitet 
 
Det er viktig at kommunen er klar over at den sentrumsnære dyrkamarka er av meget høy kvalitet, og er særlig egnet for grønnsaksproduksjon. Dette gjør disse arealene vanskelig å erstatte med jord andre steder. Nettopp denne kvaliteten gjør at arealene også er attraktive for grønnsaksprodusenter utenfor Verdal, og bidrar til at størsteparten av gulrotproduksjonen i Trøndelag foregår her. 
 
Fremmedgjøring av næringen 
 
Verdal landbrukslag ser allerede i dag en utfordring med den økende distansen mange innbyggere i kommunen har til landbruksnæringen. Verdal kommune er en landbrukskommune, hvor mye av sysselsettingen er avhengig av primærproduksjonen. På sikt kan vi stå ovenfor en utfordring med at landbruk er noe som drives utenfor sentrum. Dette vil føre til en fremmedgjøring av næringen, og færre av de som vokser opp i dag vil ha et forhold til hva landbruk er. At det drives et aktivt landbruk rundt skolene og boligområdene gir i det minste innbyggerne et innblikk i landbruket. 
 
Målsetning om økt matproduksjon 
 
Avslutningsvis vil vi minne om at det er fattet nasjonale politiske vedtak om økt matproduksjon i Norge i takt med befolkningsveksten (tilsvarer 1 % vekst i året frem mot 2030). Trøndelagsfylkene, som en av de største matproduserende regionene i landet, har et fylkestingsvedtak som går enda lengre enn de nasjonale målsetningene, nemlig at vi skal ha en vekst på 1,5 % i året frem mot 2030. At Innherred samkommune skal stå for store deler av denne veksten er naturlig, da vi er 
den største jordbrukskommunen i Norge (samkommunen sett under ett) – da teller ressursutnyttingen av hvert dekar! Matproduksjon bør veie tyngre enn folks ønske om å bo i sentrum. 
 
Verdal landbrukslag vil med dette understreke at vi hverken ser det som et positivt signal til næringen, eller en nødvendighet, at det åpnes opp for utbygging i sentrumskjernen på bekostning av eksisterende dyrkamark. Vi forventer at 
kommunen håndhever et strekt jordvern også i disse områdene for å ivareta næringas interesser og opprettholde matproduksjonen i kommunen. 
 
 
Med hilsen 
 
Verdal landbrukslag 
Liv Guri Kvello 
leder