Styret i Verdal landbrukslag har bestått av:
 
Leder Liv Guri Kvello
Nestleder Anton Lund
Kasserer Ole Einar Ness
Skolekontakt Jørgen Baumfelder
Sekretær Elin H. Sikkeland
Styremedlem Anne Grete Rostad 
 
Styret ble konstituert 19.11.2012 og har hatt 7 styremøter og arrangert politikerdag med påfølgende debatt, åpen gård og 2 bondepuber. 
 
Fra årets arbeid
 
Det har blitt arrangert to bondepuber i samarbeid med Vuku Landbrukslag, en i februar og en i oktober.
 
Vi tilbød våre medlemmer gratis førstehjelpskurs i regi av Innherred HMS på vårparten, men grunna liten interesse ble disse avlyst. 
 
I april arrangerte lokallaget en politisk dag for å gi politikerne innblikk i dagens landbruk. Alle partiene ble invitert til en rundtur på gårdsbruk med ulike produksjoner. Det møtte opp politikere fra alle partier med unntak av Høyre og Frp. På kvelden var det medlemsmøte med middag etterfulgt av en politisk debatt. 40-50 medlemmer møtte opp, noe vi var godt fornøyd med. 
 
For første gang på flere år arrangerte vi Åpen gård. Dette ble gjennomført 25. august på Ydse hos Arne Holan og Vivi Laursen, hvor Karl Bernhard og Nina Hoel driver melkeproduksjon. En flott dag med over 400 besøkende og fine avisoppslag etterpå. Takk til alle som stilte opp på ulike måter! En særlig takk til Verdal Bygdeungdomslag som tok ansvar for aktivitetene for barna, og til Arne Holan, Vivi Laursen, Karl Bernhard og Nina Hoel, som stilte en flott gård til rådighet og var særdeles positive til arrangementet!
 
Landbrukslaget har vært med på møtene i Verdal næringsforum igjennom året, og passa på landbrukets interesser der. I mai var vi representert på grilldagen i sentrum som ble arrangert i regi av Verdal næringsforum. 
 
Det vil bli arrangert «gris i skolen» på Verdal ungdomsskole i regi av Verdal landbrukslag i løpet av høsten, på grunn av nybyggingen av skolen ble dette utsatt fra i vår.
 
Mange av våre medlemmer stilte opp som dugnadshjelp på Landsstevnet som Norges Bygdeungdomslag arrangerte på Inderøy i juli. 
 
Høringsuttaler/leserbrev
 
Landbrukslaget sendte en uttale til høringsrunden vedrørende sammenslåing av landbrukskontoret og plan- og oppmålingskontret i Innherred samkommune. Vi stilte oss negative til sammenslåingen. Det har også blitt sendt inn uttale fra landbrukslaget vedrørende fylkesveiplan for 2014-2017. 
 
I september utfordret landbrukslaget ordføreren på hans hensikter og ønsker for landbruksnæringa i kommunen, hvor tema som byggesaksgebyr, eiendomsskatt og jordvern sto sentralt i et leserinnlegg i Verdalingen. Resultatet av dette var at ordfører Bjørn Iversen innkalte oss til et møte. I møtet la vi vekt på at vi ønska en sterkere og tydeligere støtte av næringa fra politisk hold, og at det i enkelte overnevnte tema var behov for endringer. Gebyrsatsene skal opp til behandling i desember/januar og vi er lovt å komme tilbake i et nytt møte for å se hvordan nye satser vi slå ut for næringa, før ev. vi går videre med saken. Når det gjelder eiendomsskatten fikk vi i oppgave å skriftlig redegjøre mer rundt arealutfordringene med trønderlånene, som gjør at eiendomsskattenivået kommer veldig høyt.
 
Representasjon
 
Liv Guri Kvello og Jørgen Baumfelder var våre representanter på fylkesårsmøtet.
Jørgen Baumfelder har møtt på møter i Verdal næringsforum.
Liv Guri Kvello har møtt på møter i Levanger og Verdal landbruksforum.
Anne Grete Rostad har deltatt på oppstartsmøte vedrørende ny landbruksplan for Innherred samkommune.
Siri-Gunn Vinne er 2. vara i fylkesstyret.
 
Støtte
 
Vi har støtta Stiklestad 4H, Landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag og Verdal Bygdeungdomslag med penger etter søknad.