Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkemannens avd for landbruk og bygdeutvikling, representant fra Rovviltnemda region 6, representant fra Statens Naturoppsyn (SNO) og Sør-Trøndelag Bondelag vil være tilstede. I tillegg vil skadefellingsleder i det interkommunale skadefellingslaget, Geir Morten Granmo, gi en orientering om deres arbeid.

Program/innhold dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning