Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener Jernbaneverket har gjort et godt trasévalg for Hamar, og er skuffet over at mange Hamar-politikere har et så bastant syn på vest-alternativet. Illustrasjon utbygging: Jernbaneverket

- Mange av Hamar-politikerne er i ferd med å bevege seg mot et minste felles multiplum som byen i alle fall ikke er tjent med, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Han mener at politikerne i iveren etter å få jernbanen bort fra strandsonen er i ferd med å glemme perspektivet som alle er opptatt av, nemlig jordvern.

- Nasjonalt er det tverrpolitisk enighet om at omdisponering av dyrket jord skal strammes inn. Innen 2020 skal maksimalt 4000 dekar omdisponeres årlig. Dette er en reduksjon med en tredel – altså ganske mye! Denne politiske innstrammingen må få en praktisk konsekvens. Også det ser alle. Vi mener at det da er innlysende at man av tre alternativer ikke kan velge det som går ut over svært god dyrket mark i Hamar, sier Aas-Eng.

Østlig trasé for jernbanen gjennom Hamar går i all hovedsak gjennom jordbruksarealer, mens de to andre alternativene ikke berører matjord. Selve traseen vi ta 45 dekar på gårdene Børstad og Tommelstad. Dette er jord av god kvalitet, som er svært godt egnet og brukes til kornproduksjon og grøntproduksjon. I tillegg kommer et midlertidig beslag i byggeperioden på 125 dekar. Midlertidig beslag i en byggeprosess gir ofte varig forringelse. Jordbruksarealet som vil bli inneklemt mellom togtraseen og nåværende bebyggelse er 200 dekar stort.

- Vi er redd for at utbyggingsgrensa for Hamar blir flyttet ut til togtraseen hvis østlig alternativ blir valgt. Mange vil mene at det inneklemte arealet ligger lagelig til for utbygging av boliger eller næring. Da snakker vi om store konsekvenser for lokal matproduksjon, sier Aas-Eng.

Aas-Eng har også inntrykk av at de fleste som er imot vestalternativet, ønsker seg løsning midt.

- Hvorfor da velge øst, som heller ikke er ønskelig fordi stasjonen må flyttes ut av sentrum, sier Aas-Eng.

Han mener også at motstanden og argumentasjonen mot vest-alternativet er overdimensjonert.

- Kulvert-alternativet gir fortsatt gode muligheter for å utnytte strandlinjen. Her får Hamar by helt nye utviklingsmuligheter, både til ny, attraktiv sentrumsbebyggelse og til å anlegge en ny strandlinje. Området som blir endret er det som i dag utgjør Hamar-bukta, inkludert den store parkeringsplassen åttemetersplanet. Ingen kan hevde at åttemeter’n er ei strandperle som det er en tragedie for Hamar å miste. Koigen, derimot, er ei perle – som Jernbaneverket forsikrer at fortsatt består ved valg av kulvert i vestalternativet, sier Aas-Eng.

Han minner om at dobbeltspors jernbane er et miljøprosjekt.

- Derfor er Hedmark Bondelag positive til at banen blir bygget, selv om det på store deler av strekningen er nødt til å gå med matjord. Det vi arbeider for, er at det blir valgt best mulig løsninger for matproduksjonen gjennom både Stange, Hamar og Ringsaker, sier Aas-Eng.

Av miljøhensyn er det også viktig å legge stasjonen til sentrum, ikke minst av hensyn til bruk av toget som transportmiddel i nærtrafikk i regionen, understreker Aas-Eng.

Han er glad for at Jernbaneverket kun anbefalte vestalternativet, og at de har varslet innsigelse hvis øst og midt blir lagt ut på høring.

- Jeg er også veldig glad for at politikere i Ap, Sp og Frp har sagt tydelig fra at de går for alternativ vest, sier Aas-Eng.