Ordførerne i henholdsvis Løten, Stange, Ringsaker og Hamar deltok i møtet med Hedmark Bondelag. Fra venstre: Bente Elin Lilleøkseth, Nils A Røhne, Anita Ihle Steen og Einar Busterud. Fra Hedmark Bondelag: Lars Opsal jr, Erling Aas-Eng og Margrete Nøkleby.

Jordvern og jernbaneutbygging var hovedtema på møtet som Hedmark Bondelag inviterte til fredag 8. januar 2016. Utgangspunktet var at Hedmark får glede av en omfattende samferdselsutbygging, ikke minst når det gjelder dobbeltsporet jernbane. Dette er store og viktige prosjekter for regionen, men da må det også gjøres grundige utredninger og kloke valg.

Den store haken ved utbyggingen er at både jernbanen og E6 uunngåelig vil berøre dyrket mark, idet den skal gå gjennom de verdifulle jordbruksområdene som ligger på Hedmarken.
Blant annet er jernbanen gjennom Stange en stor utfordring. Jernbaneverket vil i Ottestad legge banen inntil 15 meter ned i terrenget. Slik planene foreligger nå, vil skinnegangen ligge nede i djupe skjæringer. På denne måten vil det berørte området bli svært bredt - flere steder minst 70-75 meter. Traseen fra Stange til Hamar vil i all hovedsak gå gjennom dyrket mark.  

Hedmark Bondelag oppfordret ordførerne til å tenke jordvern når trasevalg for jernbanen skal tas. (E6 er ferdig regulert, slik at trasevalg her ikke var tema nå.)
Dette gjelder også den 100 dekar store togparkeringen som Jernbaneverket også planlegger i nærheten av Hamar.

Hedmark Bondelag la vekt på følgende fire hovedpunkter overfor ordførerne:

  • Togparkering: Her må ordførerne fremme Sørli-alternativet i Stange, som ikke berører dyrket mark.
  • Politikerne må stå på for kulvert-løsninger for jernbanen i Ottestad og på Jessnes, for å bevare mest mulig matjord og få færrest mulig dype skjæringer i jordbruksland.
  • Hamar kommune må velge bort det østlige alternativet for jernbanen gjennom byen. Dette alternativet berører mye dyrket mark.
  • Den gamle togtraseen må fjernes fullstendig, slik at en der kan reetablere matjord.
 
Bondelaget møtte fire godt oppdaterte og interesserte ordførere.
Fjerning av den gamle togtraseen mellom Stange og Hamar var det full enighet om.
Et nyttig møte!