DN uttaler på sine nettsider at de reduserte tapene er resultatet av målrettede tiltak fra forvaltningens side, deriblant økt uttak av rovdyr. - Tendensen til at rovdyrtapene i sauenæringa går ned på landsbasis, er i seg selv positivt. Men det er store årsvariasjoner for Finnmarks del, sier Truls Halvari, som er rovviltkontakt i Finnmark Bondelag. - I 2009  hadde vi et rekordhøyt tap av rovdyr, og til tross for en nedgang er vi ikke på langt nær på samme nivå som før den nye rovviltpolitikken ble innført i 2005. I tillegg vet vi at det er færre sauer på utmarksbeite i Finnmark, samtidig som at en del bønder har forlatt sine beiteområder på fastlandet, til fordel for rovdyrfrie beiter på øyene i Vest-Finnmark. Halvari mener at dette kan ha noe å si for at rovdyrtapene er redusert. Han er derfor tvilende til forebyggende tiltak har gitt en varig nedgang i rovdyrtapene i Finnmark.

– For Finnmarks del mener jeg at det er en klar sammenheng mellom uttaket av rovdyr om vinteren, og reduserte rovdyrtap påfølgende beitesesong. Vi har hatt flere slike tilfeller siden 2003, sier Halvari.  Han nevner uttaket av jerv og gaupe i Alta området i 2010, og uttak av jerv i fjor vinter i Varanger. Halvari mener at vi også bevis for det motsatte:  - Når det påvises en yngling i et område, er det avgjørende at en tar ut rovdyr i samme område for å forhindre tap av sau neste sommer.  Dette skjedde ikke i Porsanger i fjor, og dermed ble mer enn 1/3 av lammene på beite tatt av jerv på høsten, mener Halvari.

- Rovdyr og beitedyr i samme område til samme tid, vil bety at beitedyra lider store tap, sier jegeren og sauebonden fra Tana.
- Den mest effektive måten å holde sauetapene nede på er ved å kontrollere rovdyrbestanden. Det gjøres i dag gjennom frivillig jakt eller ekstraordinære uttak av SNO sitt mannskap. Men Finnmark er stort og det er vanskelig å ha oversikt over hvor rovdyra er. Dermed blir reguleringa av bestanden litt for tilfeldig, mener Truls Halvari. Han mener at myndighetene må øke fokuset på bestandsregistrering og sette inn mer ressurser på dette arbeidet.

 

Kontaktperson Truls Halvari tlf. 91857185.

 

Tallene for rovdyrtap og erstatninger finner du i Rovbasen