Innlegget til Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag:
 

2022 Representantskap 

Etter at vårt innspill til jordbruksforhandlingene ble skrevet, har det skjedd mye på kostnadssida, noe som gjør at fokuset på kostnader har blitt enda større. 

Men behovet for også å bedre lønnsomheten har jo ikke blitt mindre.  

Vi forventer full kostnadskompensasjon og   vi forventer at en betydelig del av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper blir tettet. Nå må vi komme godt i gang. 

Dette må vi få te med en kombinasjon av budsjettmidler og uttak i Markedet, noe som forutsetter at det gjøres grep i forhold til toll og muligheter for produksjonsregulering.  

 

Melkeproduksjon 

Bondelaget må prioritere å kreve mer penger til investeringsstøtte. Investeringsvirkemidlene må økes, spesielt for melkebruk som må bygge om til løsdrift.  

Vi vet at de små melkebruka sliter med å ta den store investeringa det er, å bygge nytt eller bygge om til løsdrift.  

Vi har også registrert at det har vært diskutert om det er rett å bruke mye investeringsvirkemidler for å fortsette ei drift med dårlig lønnsomhet.  

I NPP sier vi at vi skal ha landbruk over hele landet og at vi skal jobbe for rammebetingelser som gir framtidstro og utvikling hos små og mellomstor bruk, for å hindre ytterligere bruksnedgang.  

Derfor foreslår vi  

blant annet en økning i driftstilskuddet på melk. Dette vil komme alle melkeprodusentene til gode, samtidig som det vil gjøre størst utslag for de minste bruka. Vi i nord har ikke et eneste bruk å miste.  

Vi forventer også en målprisøkning på melk som er betydelig høyere enn de foregående åra. Noe som gjør størst utslag for de store bruka. 

 

Sau og storfekjøtt 

Distriktene og spesielt nord Norge taper andel av kjøttproduksjonen. Vi trenger volum til slakteriene, NPP sier at vekst i ammekuproduksjon bør komme i sone 5-7, men det går i feil retning.  

Vi foreslår å innføre driftstilskudd på sau, og en omlegging av dr tilskuddet på ammeku.  

Vi foreslår økning av distriktstilskudd og utmarksbeitetilskudd.  

Alle landsdeler trenger et løft, men vi forventer fokus på distriktene. Dette er helt nødvendig for å skape lønnsomhet i industrien, og opprettholde et minimum av servicefunksjoner rundt landbruket. 

Med landegrense mot Russland, vil Finnmark bli mer og mer viktig geopolitisk. Landbruket vil være den beste måten å sikre nasjonal tilstedeværelse på i Finnmark. Og bidra til , næringsutvikling, sysselsetning, bosetning og ikke minst med sjølforsyning for nordområdene.