– Jeg er overrasket over at vi i Norge har så liten fokus på samarbeid med Finland, når det gjelder jerv og gaupeovervåkning. Norges grense mot Finland er over 70 mil lang. Uten et godt samarbeid med finnene, er det vanskelig å få en oversikt over hvor mange individer som kommer over grensa, sier Truls Halvari, rovviltkontakt i Finnmark Bondelag.

- For Finnmarks del betyr dette at nord Finland nærmest kan være et ”klekkeri” for gaupe og jerv. Det er ikke å forvente at vi kan få den fulle oversikt over jerve- og gaupebestanden i Finnmark, når vi ikke vet hvor mange dyr som finnes i vårt naboland, fortsetter Halvari. Han mener det er svært viktig at Norge får på plass et bedre samarbeid med finske myndigheter dersom en skal nå bestandsmålene som politikerne har vedtatt.- Vi står i fare for å miste sauenæringa i fylket hvis ikke vi ikke får bedre kontroll på rovdyrsituasjonen. Finnmark Bondelag vil øke fokus på Finlands rolle i rovviltforvaltninga, og første anledning vil være i forbindelse med vår uttalelse til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 8, avslutter Halvari.

 

Kontaktperson Truls Halvari  tlf. 91 85 57 85.

 

Bestandsmål - stortinget har fastsatt nasjonale mål for antall årlige ynglinger, altså antall ungekull for hver rovviltart. Du finner mer om de enkelte rovdyrartene hos Rovdata