– Bygdeutvikling er ikke noe nytt begrep i landbrukspolitikken.Det nye er at vi skal se alle virkemidler som finnes i landbruket i sammenheng. Vi har ulike utfordringer innenfor miljø, tradisjonelt landbruk, skogbruk og nisjeproduksjon. Ved å sette disse utfordringene i sammenheng, er målet at vi skal få til ordninger som er bedre tilpasset Finnmarksbondens behov, sier Einar Andersen nestleder i Finnmark Bondelag. Sammen med representanter fra andre landbruksorganisasjoner og forvaltning deltok han på møtet som Fylkesmannens hadde invitert til.

Regionalt bygdeutviklingsprogram er en del av en mer regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. I landbruks- og matmeldinga Velkommen til bords slås det fast at Regionale forskjeller i muligheter og utfordringer må fanges opp i utformingen av de landbrukspolitiske virkemidlene. Ved å styrke de  regionale handlingsrommet, ønsker en å legge til rette for at landbrukspolitikken er mer tilpasset regionale utfordringer og muligheter.

-Det var en god dialog på møtet, og det kom inn mange gode forslag til hvordan ulike utfordringer kan løses, sier Andersen. Fylkesmannens landbruksavdeling skal innen kort tid sende programforslaget ut på høring. – Jeg håper at flest mulig bønder ser i gjennom høringsforslaget når det kommer. Finnmark Bondelag tar gjerne i mot innspill til saken, sier Andersen.

 

Kontaktperson Einar Andersen tlf. 91850541.