Landbruksstrategier for Finnmark er det første politiske dokumentet som gir helhetlige strategier for fremtidig utvikling av jordbruk, skogbruk, reindrift og bygdenæringer i Finnmark. Formålet med strategien er å utvikle og fremme en landbrukspolitikk som ivaretar mulighetene og svarer på utfordringene i fylket. Fylkeskommunens visjon for landbruket mot 2020 er Med våre arktiske fortrinn blir landbruket ei næring for fremtida. 

Mange av næringas utfordringer er beskrevet i strategien, og det er foreslått ulike tiltak som skal bedre på dette. - Målet for Finnmark Fylkeskommune er at vi i 2020 skal ha like mange gårdsbruk som vi har i dag i 2014, sa Ingebrigtsen. Dette målet mente bonde Svein Slåtsveen var for lite ambisiøst. Han mente at målet burde være minst like mange gårdsbruk eller fler. Johnny Ingebrigtsen sa seg for så vidt enig i det, og ville gjerne ha innspill på dette.

- Tap av beitedyr til rovvilt, er nærmest en gjenganger, sa Ingebrigtsen til forsamlingen. Det er viktig at beitenæringene er tydelig på hva som skal gjøres og hvordan ting oppleves, sa Ingebrigtsen. Finnmark Fylkeskommune har to representanter i rovviltnemnda for region 8 og har således litt mulighet til å påvirke rovviltforvaltninga regionalt. 

Ingebrigtsen kom videre med en klar utfordring til ledermøtet. – Finnmark Fylkeskommune har for lite penger til å drive videregående opplæring i fylket. Med en uteksaminering av kanskje 1 til 3 agronomer i året og en skole med 29 ansatte, så koster denne utdanninga mye. Vi må se på pengebruken og finne løsninger i samarbeid med næringa. Næringa må argumentere for hva samfunnet får igjen når landbruksutdanninga opprettholdes, sa Ingebrigtsen til våre tillitsvalgte.

Lokalmat er viktig for reiselivet i fylket, slo Ingebrigtsen fast. - Det er naturlig at jordbruket tar del i dette, og vi ønsker at flere bønder skal se muligheten i småskalamatproduksjon, sa den erfarne politikeren. Flere av møtedeltakerne lurte på hvordan bøndene skal få tid til dette. Gjennomsnittsbruket i Finnmark er langt større enn landsgjennomsnittet. - Regjeringa ønsker at vi skal skal springe fortere, uten at vi nødvendigvis tjener mer penger, var en kommentar fra salen Ingebrigtsen var enig i at vi har en utfordring der, men vi kan likevel ikke la være å prøve.

 

Forslaget til landbrukstrategi finnes hos Finnmark Fylkeskommune. 

Finnmark Bondelag har sendt ut landbrukstrategien på høring til våre lokallag.