Finnmark fylkeskommune har denne våren hatt forslaget til vindkraftplan på høring, og på styremøtet i forrige uke behandlet Finnmark Bondelag saken.  I høringsforslaget antar en at konfliktene mellom jordbruk og vindkraftutbygging ikke vil bli store.  Konsekvensene for jordbrukets beitebruk er ikke utredet, derfor foreslås det at konsekvensen for landbruk bør utredes nærmere i tilknyting til det enkelte prosjekt.

- En slik formulering mener vi er for svak til at kommunene prioriterer en konsekvensutredning for landbruket i forbindelse med vindkraftsaker, sier Ola Tangen. Finnmark Bondelag mener at Finnmark Fylkeskommune må sette krav til konsekvensutredning for landbruket i hvert prosjekt. Det er viktig at kommuner kjører gode og like planprosesser som sikrer næringsutøvers interesser i planarbeidet. Det er også viktig at næringsorganisasjoner tidlig involveres i planarbeidet, slik at en unngår steile lokale konflikter som vi tidvis opplever i kommunene i Finnmark, mener Tangen.

 - Å ikke vurdere hvilken effekt vindkraftutbygging kan ha for utmarksbeitene til jordbruket, vitner om dårlig kjennskap til jordbrukets arealbruk, mener Ola Tangen. – For beitebrukere kan anleggsveier og utbygging medføre økt tilgjengelighet til tradisjonelle beiteområder. Dette kan være positivt og gi bonden lettere tilgang til beiteområdene når dyra skal tilsyn.  Finnmark har få åpne barmarksløyper, noe som betyr at tilsynsarbeidet kan bli tidkrevende dersom beiteområdene har stort geografisk utstrekning, sier Tangen. – Men ofte fører økt tilgjengelighet til mer allmenn trafikk i området og dermed øker også  faren for løshunder eller konflikter mellom turgåere og bonde, understreker fylkeslederen.

 I planforslaget slås det også fast at kunnskapen om bygdefolks utmarksbruk er mangelfullt, og bør utredes nærmere.
– En viktig del av bygdefolkets utmarksbruk har  vært ressursutnyttelse nettopp i form av beiter til eget bufe. Jeg mener derfor at en ikke kan se på utmarksbruken, uten å vurdere tidligere og nåværende beitebruk i Finnmark. Vi forventer derfor at landbruket, og da beitebruken spesielt,  tas med når en skal øke kunnskapen om bruken av utmarka, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.