Dette er første gang Finnmark fylkeskommune lager strategier for landbruket i fylket. I saksfremlegget sier fylkesrådmannen at det er viktig at de største utfordringene identifiseres og at en finner konkrete måter å møte disse utfordringene på.

I strategien peker fylkesrådmannen på at de største utfordringene blant annet er knyttet til økonomi, rekruttering og interessemotsetninger, men også at det er et stort potensiale for nisjeprodukter og ytterligere verdiskaping innen landbruk dersom næringa blir mer markedsorientert og satser på produktutvikling og kompetanseheving.

Forslaget sendes nå på høring med høringsfrist 31.12.14. Finnmark Bondelag vil komme med en uttalelse til landbruksstrategien. Vi hører gjerne fra våre medlemmer dersom dere har innspill eller kommentarer til saken.

Du finner fylkesutvalgets behandling av saken her