Det nye landbruksmeldinga legger opp til at en større del av landbrukspolitikken skal utvikles regionalt. Meldinga oppfordrer også til at en på fylkesnivå ser på alle ulike virkemidlene som en rår over samlet, herunder også de såkalte RUP-midlene fylkeskommunen rår over. Dette for å få på plass best mulige ordninger, som sikrer utvikling i landbruket.

Prioriteringen av disse midlene gjøres i det såkalte RUP-partnerskapet. Ola Tangen framholdt at det er ulik praksis i landet hvorvidt landbruket gis anledning til å medvirke til disse prioriteringene. – De fylkeskommunale næringsutviklingsmidlene (RUP-midler) kan bidra til å styrke finansieringsordninger for landbruket, for det ser ut til at Regjeringa ikke vil bidra til bedre investeringsordninger gjennom jordbruksforhandlingene, sa Tangen med henvisning til statens tilbud under årets jordbruksforhandlinger. Tangen ba styret i Norges Bondelag om å ha fokus på dette, og bidra til at lik praksis over hele landet. 

Gode investeringsordninger er avgjørende for god rekruttering, og i Finnmark er rekruttering til landbruksnæringa på et kritisk lavt nivå. Ola Tangen trakk i den forbindelse fram Traineeordninga som er i gang i fylket. – Vi har gode erfaringer fra ordninga, og vi håper at dette kan bli en permanent ordning i fylket, avsluttet Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.