- Det er bekymringsfullt at den norske matproduksjonen går ned, sier Grete Liv Olaussen. – Skal denne trenden snus, må det lønnes å produsere maten til norske forbrukere, sier hun. I kravet fra jordbruket på 1,97 mrd ligger det blant annet inne økt melkepris og tiltak som skal øke produksjonen av storfekjøtt.

- Dette er helt nødvendige grep, mener Grete Liv Olaussen. - For Finnmarks del vil økt melkepris til bonden og stimulans til mer storfekjøtt kunne bety bedre økonomiske vilkår for mange bønder i fylket. Melkeproduksjon er den type drift som er mest utbredt på gårdene i fylket vårt, og vi utnytter ikke potensialet for å fôre opp kalven til slakteferdige okser, sier hun.

I jordbruksavtalen avtales i tillegg til direkte støtte til bonden, også en makspris for norske landbruksvarer. I årets krav ligger det en prisøkning på 23 øre per liter melk og at sauebonden skal kunne få 3,50 kr mer per kilo lammekjøtt. I kravet foreslås det også et storfeslakttilskudd og en økt kornpris på 24 øre per kg som skal stimulere til økt produksjon.

Forslaget om økte priser er et resultat av økt kostnadsvekst. – Landbruket er ikke uberørt av at kostnadene for landbasert næring øker på grunn av de sterke investeringene i olje- og boligsektoren. Kostnadsveksten for norsk matproduksjon har vært dobbelt så stor som prisveksten siden 2000. 3 av 4 kroner av inntekta henter den norske bonden fra markedet og derfor må også jordbruket justere opp prisene på produktene sine, sier Olaussen.

Olaussen har tro på at jordbruksforhandlingene gir resultat i år. - Nå kan Regjeringa vise at de vil oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon som de la fram i landbruks- og matmeldinga i fjor. Det er bare økt lønnsomhet som kan sikre norsk mat i butikkene i framtida, mener Olaussen. -  Om ikke bonden kan øke sine inntekter fra landbruket, vil enda færre gårder bli overdratt til neste generasjon og produktive arealer vil gå ut av drift. Det er et verdivalg om vi skal ha norskprodusert mat i framtida, eller om vi skal basere oss på importert for å brødfø egen befolkning. Tørke og flom som følge av klimaendringer, og befolkningsøkning globalt gjør at dette jordbruksoppgjøret ikke kun dreier seg om inntekt til norske bønder, men om at Norge på linje med alle andre land, skal ivareta sin plikt og ansvar å sikre egen befolkning mat, mener Olaussen.

 

Kontaktopplysninger Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68.