- Mange av fjøsene i Finnmark er fra rundt 1980, og bare utbedringer og små investeringer er gjort. Framtidas landbruk krever bedre arbeidsmiljø for bonden og muligheter til større mekanisering, sier Ola Tangen, leder i Finnmark Bondelag.
- Frank Bakke-Jensen uttrykte stor forståelse for at landbruket på lik linje med andre næringer har behov for å modernisere drifta,  og det er jeg glad for, sier Tangen. Han håper at Høyre kan bidra til at en del av skattereglene for landbruket bringes på dagsorden.
 

- Det er flere ting som slår uheldig ut for landbruket. Skatt på arbeidende kapital, blant annet. Dette har vært og er en sak som Bondelaget jobber mye med. Det er urimelig at bonden først betaler skatt av inntekta og så kan bruke det som er igjen til investeringer, mens andre næringsaktører kan investere først og betale skatt etterpå. Det sier seg selv at det ikke er så mye igjen til investeringer for bonden, sier Tangen.

Investeringsordningene ble grundig diskutert med Bakke-Jensen. Han var også positiv til forslaget om fondsavsetninger for landbruket. – Jeg tror at fondsavsetning med skattefordel kan være en god mulighet for bøndene i Finnmark til å bygge opp egenkapitalen og på sikt gi grunnlag for små og større investeringer på gårdene. Særlig i tilfeller hvor gjeldsgraden er lav og fjøset fungerer greit. På slike gårder er kanskje ikke det akutte investeringsbehovet stort, og bonden har økonomi til å sette av penger.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.