Plakaten har tekst både på engelsk, tysk, polsk og ukrainsk.   

Plakaten er henta frå direktoratet for samfunnstryggleik og sikkerheit (DSB) si heimeside. 

Plakaten kan tingast hos DSB og vert sendt gratis til tingar.  Den kan også lastast ned direkte frå DSB sine sider.